...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Kilkuletni spór sądowy o odszkodowanie zakończony sukcesem

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W ostatnim czasie z sukcesem zakończyliśmy kilkuletni spór sądowy i uzyskaliśmy korzystny dla klienta wyrok w sprawie o odszkodowanie.
 
Spór dotyczył szkody o wysokości przekraczającej kwotę 3 milionów złotych, powstałej na skutek niewłaściwego składowania przez przedsiębiorcę towaru należącego do Klienta z branży spożywczej.
 
Od samego początku postępowania istniało duże ryzyko uznania, że roszczenia klienta są przedawnione (roczny termin przedawnienia z umowy składu). Po wykazaniu przez nas szeregu okoliczności potwierdzających, że przedsiębiorca składowy naruszył wiele bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (niezależnie od nienależytego wykonania umowy składu), Sąd Okręgowy we Wrocławiu, a następnie Sąd Apelacyjny, przyznały nam rację i uznały że w związku ze zbiegiem roszczeń z odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej, zastosowanie ma rygor odpowiedzialności deliktowej (roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat). W konsekwencji odparliśmy podniesiony przez przeciwnika zarzut przedawnienia.
 
Sądy przyznały nam rację także w szereg innych spornych okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (dotyczących m.in. rażącego niedbalstwa przedsiębiorcy składowego, ochrony renomy i dobrego imienia Klienta).
 
Sprawę prowadzili Michał Bogacz, Wojciech Frankiewicz, ze wsparciem Magdy Wielgus-Mosur.