...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Jak rozliczyć podatek od przerzucanych dochodów? Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt Objaśnień do przepisów dotyczących podatku od przerzucanych dochodów. Pomimo tego, że regulacja ta wywoływała (i wciąż budzi) liczne wątpliwości, MF zdecydowało się na przedstawienie wytycznych dopiero na 10 dni przed upływem terminu zapłaty tego podatku.

Projekt Objaśnień prezentuje wytyczne dotyczące stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2023 r., przy czym zawierają załącznik odnoszący się do przepisów, które weszły w życie przed tym dniem. Wskazuje on przede wszystkim na obszary, w których występują istotne różnice pomiędzy ówczesnym a obecnym stanem prawnym.

Cel wprowadzenia podatku od przerzucanych dochodów

Podatek od przerzucanych dochodów ma zastąpić uchylony od 1 stycznia 2022 r. artykuł. 15e ustawy o CIT, który ograniczał możliwość zaliczenia w kosztach uzyskania przychodu (KUP) wydatków na tzw. usługi niematerialne[1].

Z założenia ma on również przeciwdziałać „erozji” podstawy opodatkowania po stronie polskich spółek. Brak lub niższe opodatkowanie w Polsce występowały, gdy spółki rozliczały koszty uzyskania przychodów w kraju, a jednocześnie transferowały płatności pasywne, korzystając z pomocy zagranicznych jednostek pośredniczących.

Niejasne przepisy

Nieprecyzyjność regulacji spowodowała, że stosowanie przepisów w praktyce było problematyczne na wielu poziomach. Utrudnienia pojawiały się w szczególności w:

  • sposobie ustalania podstawy opodatkowania,
  • zrozumieniu warunku „niskiego” podatku (14,25%),
  • obowiązkach dokumentacyjnych związanych z podatkiem.

Kwestie te omówione zostały przez MF w projekcie Objaśnień. Jakie podpowiedzi i wnioski można z nich wysunąć?

Wskazówki od ministerstwa

Projekt  wskazuje między innymi:

  • możliwość pomocniczego stosowania wykładni, która wykształciła się na gruncie uchylonego artykułu 15e[2], jak również artykułu 21[3] (w szczególności w odniesieniu do „usług o podobnym charakterze”, do których to zastosowanie mogą znaleźć tezy wynikające z orzecznictwa NSA);
  • opis „katalogu kosztów pasywnych”, w tym w szczególności zakres poszczególnych kosztów pasywnych;
  • na fakt, że przerzucone dochody nie obejmują płatności dokonywanych przez podatnika na rzecz osób fizycznych. Mogą jednak uwzględniać przypadki, gdy zagraniczny podmiot powiązany dokona dalszego transferu dochodu na rzecz osób fizycznych (np. wypłaci dywidendę do osób fizycznych);
  • na to, że z ewentualnym obowiązkiem podatkowym mamy do czynienia w roku, w którym koszty zostały zaliczone do KUP. Będzie to istotne w szczególności, gdy rok włączenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów będzie inny niż rok jego poniesienia;
  • sposób ustalenia podstawy do obliczenia stawki podatku dochodowego, koniecznej do określenia warunku tzw. niskiego opodatkowania (w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego obowiązujących w państwie siedziby podmiotu powiązanego);
  • zmiany w zakresie sposobu wyliczenia „bezpiecznej przystani” w stosunku do stanu prawnego obowiązującego w 2022 r. Obecnie ustalając proporcję, w mianowniku uwzględnia się wszystkie zaliczone do KUP koszty, natomiast w liczniku uwzględnia się koszty pasywne poniesione w danym roku tylko na rzecz podmiotów powiązanych.

***

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące podatku od przerzucanych dochodów lub innych kwestii podatkowych, zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

 

[1] art. 15e ustawy o CIT

[2] art. 15e ustawy o CIT

[3] art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o CIT

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Patryk Skalski

Consultant
OW Tax

patryk.skalski@olesinski.com