...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Jak należy wykładać przepisy o neutralnej wymianie udziałów? Ministerstwo Finansów objaśnia

13 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną w sprawie stosowania przepisów o podatku dochodowym, regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji).

Interpretacja dotyczy stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[1] i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[2] w zakresie nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w drodze dokonania więcej niż jednej transakcji, przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy.

Wydanie interpretacji ogólnej to efekt utrzymującej się od kilku lat rozbieżności pomiędzy stanowiskiem organów podatkowych, przyjmujących literalną wykładnię przepisów, a orzecznictwem sądów administracyjnych, które przy orzekaniu brały pod uwagę również cel wprowadzenia przepisów (wykładnia celowościowa).

Wykładnia literalna przepisów prowadziła do wniosku, iż neutralność wymiany udziałów zachodzi jedynie w sytuacji, gdy spółka nabywa udziały tylko od jednego i tego samego wspólnika w ramach kilku transakcji, a w wyniku tych transakcji spółka nabywająca uzyskuje bezwzględną większość praw głosu w spółce nabywanej w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy. Ustawodawca w drodze nowelizacji przepisów w 2015 r. zastosował bowiem w ich treści pojęcie „wspólnik” w liczbie pojedynczej. W efekcie organy podatkowe uznawały, iż transakcje wymiany udziałów dokonywane przez innych wspólników tych samych spółek i w tym samym okresie nie będą neutralne podatkowo do czasu osiągnięcia przez spółkę nabywającą pakietu większościowego.

Tymczasem sądy administracyjne jednoznacznie wskazywały, iż takie stosowanie przepisów prowadzi do nieuzasadnionego zróżnicowania sytuacji podatkowej wspólników spółek podejmujących tożsame, zmierzające do tego samego celu, działania. Sądy w przeważającej części stały na stanowisku, że wprawdzie w przepisach ustaw o podatkach dochodowych regulujących transakcje wymiany udziałów mowa jest o „wspólniku”, a nie o „wspólnikach”, to jednak neutralność podatkowa może dotyczyć także nabycia udziałów od kilku wspólników spółki w ramach kilku transakcji.

Minister Finansów ostatecznie potwierdził dominującą wśród sądów administracyjnych linię orzeczniczą, iż transakcja wymiany udziałów pozostaje neutralna podatkowo również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w drodze nabycia udziałów od większej liczby udziałowców tej spółki, w ramach kilku odrębnych transakcji w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy.

Pełna treść interpretacji ogólnej znajduje się w tym miejscu.

***

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z potencjalnym wpływem interpretacji ogólnej na planowane przez Państwa transakcje zachęcamy do kontaktu.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Martyna Górecka
Consultant | Dział podatkowy
martyna.gorecka@olesinski.com

 


[1] art. 24 ust. 8a-8c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

[2] Art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Doradca podatkowy, Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com