...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Grupy VAT – nowy termin, stare wątpliwości

Podmioty rozważające utworzenie grupy VAT od 1 lipca 2022 r. będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Do Senatu trafił projekt ustawy nowelizującej, w którym termin przepisów precyzujących zasady utworzenia grupy VAT został przesunięty na 1 stycznia 2023 r.

Projekt nowelizacji przepisów przewiduje również wprowadzenie wzoru ewidencji, do prowadzenia której zobowiązani będą członkowie grupy VAT. Zakres danych, które będą musiały być wykazane w tej ewidencji zostanie określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Sama zmiana terminu wejścia w życie przepisów jest zmianą pozytywną. Niestety nowelizacja nie odpowiada na zgłaszane wątpliwości podatników dotyczące ryzyk wynikających z aktualnego brzmienia przepisów podatkowych w zakresie grup VAT.

Wątpliwości dotyczą m.in. takich kwestii jak:

  • utrata przez grupę VAT statusu podatnika VAT z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia zmian w stanie faktycznym lub prawnym, tzn. zaprzestania spełniania warunków koniecznych do utworzenia grupy VAT, a możliwość stwierdzenia zmiany przez organ po dłuższym okresie od momentu jej wystąpienia – potencjalne konsekwencje karne skarbowe, sankcje w podatku VAT, odsetki od zaległości;
  • brak przepisów przejściowych, regulujących prawo do odliczenia VAT w odniesieniu do okresu po powstaniu grupy VAT – wątpliwości dotyczą m.in. prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przed utworzeniem grupy, ale otrzymanych po jej utworzeniu, dokonywania korekt faktur wystawionych przed utworzeniem grupy i ulgi na złe długi;
  • odliczenie VAT naliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika VAT – kwestia przyjęcia właściwej metody kalkulacji prewspółczynnika, a także struktura jego zastosowania w odniesieniu do ponoszonych tzw. wydatków mieszanych przez poszczególnych członków grupy;
  • wpływ płatności na rachunki VAT podmiotów należących do grupy – brak przepisów precyzujących co stanie się z rachunkami VAT podmiotów po utworzeniu grupy VAT, wątpliwość co do możliwości przelewania środków pomiędzy rachunkami VAT wewnątrz grupy;
  • interpretacje indywidualne otrzymane przez podmiot przed przystąpieniem do grupy VAT – kwestia ochrony podmiotu po wejściu do grupy.

Na ten moment nadal istnieje wiele zagadnień, które powinny zostać uregulowane oraz doprecyzowane przed wejściem w życie przepisów umożliwiających utworzenie grupy VAT.

Będziemy na bieżąco monitorować ten temat i informować Państwa o wszelkich zmianach. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Joanna Skibicka-Mroczyńska
Manager | Doradca podatkowy
joanna.skibicka-mroczynska@olesinski.com

Joanna Mandrela
Senior Consultant | Dział podatkowy
joanna.mandrela@olesinski.com