14 lipca Komisja Europejska przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych, których celem jest dostosowanie unijnej polityki klimatycznej, energetycznej, użytkowania gruntów, transportu i podatków do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. (w porównaniu z poziomami z 1990 r.) Jest to wynik realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) to najambitniejszy projekt rozwoju w historii Europy, który ma na celu doprowadzenie do neutralności klimatycznej kontynentu do 2050 roku.

Przyszłe korzyści płynące z realizacji EZŁ to m.in. świeże powietrze, czyste gleby i różnorodność biologiczna, zdrowa i przystępna cenowo żywność, czystsza energia i najnowsze ekologiczne innowacje technologiczne, przyszłościowe miejsca pracy i umiejętności niezbędne do transformacji, odporny i konkurencyjny w skali globalnej przemysł. [1]

 

Europejski Zielony Ład i obowiązki państw UE

W ramach EZŁ ukształtowane zostanie Europejskie Prawo Klimatyczne, którego efektami mają być obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. i gwarancja nieodwracalności przejścia obszaru Unii Europejskiej na neutralność klimatyczną. Oznacza to zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto oraz odseparowanie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów naturalnych.[2]

Ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie ochrony środowiska Europa nie będzie w stanie osiągnąć samodzielnie. Przyczyny zmiany klimatu i utraty różnorodności biologicznej mają charakter globalny i transgraniczny. UE może wykorzystać swoje wpływy, wiedzę fachową i zasoby finansowe, aby zmobilizować swoich sąsiadów i partnerów do przyłączenia się do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. UE będzie nadal przewodzić międzynarodowym wysiłkom w tej dziedzinie i chce budować sojusze z partnerami mającymi podobne podejście. Uznaje również potrzebę utrzymania bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności, nawet jeśli inne strony będą niechętne do działania.[3] – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

 

Znaczenie EŁZ dla Polski

Dla Polski Europejski Zielony Ład to niespotkana dotychczas szansa wdrożenie niskoemisyjnej gospodarki, a tym samym odejście od gospodarki pochłaniającej nieodnawialne zasoby naturalne naszego kraju. Ta energetyczna przemiana stanowi istotne wyzwanie dla Polski, ale jest też kierunkiem, w którym podąża Unia Europejska. Zmniejszenie emisyjności polskiej gospodarki skupiać się będzie m.in. na obszarach: systemu energetycznego, budownictwa, przemysłu i transportu, a nawet gospodarstw domowych.

Przedstawiony przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny będzie teraz przedmiotem dyskusji Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego.

 

Filip Mroczkowski
Partner | Radca prawny
filip.mroczkowski@olesinski.com

Aleksandra Walasek
Associate | Dział prawny
aleksandra.walasek@olesinski.com

 


[1] https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl#documents

[2] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetów Regionów z dnia 11.12.2019 r.

[3] Ibidem.