...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Elektronizacja CEiDG oraz zakładanie spółek cywilnych online, czyli pakiet nowości zaproponowany przez rząd

Na stronie legislacyjnej rządu pojawił się projekt ustawy[1] dotyczącej zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przewiduje on wprowadzenie wielu usprawnień oraz nowości. Wśród nich możliwość zgłaszania wniosków do CEiDG jedynie drogą elektroniczną (z pewnym wyjątkiem), przekazywanie informacji o spółkach cywilnych do tego rejestru oraz opcja zakładania spółek cywilnych online za pomocą wzorca umowy.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu.

 

Spółki cywilne ujawnione w CEiDG

Po wejściu w życie ustawy spółki cywilne będą podlegać zgłoszeniu i ujawnieniu w CEiDG, w związku z tym każdy zainteresowany będzie miał dostęp do konkretnych informacji dot. spółek cywilnych, w tym m.in. numeru REGON, NIP-u oraz adresu siedziby.

Co istotne, zgodnie z projektem ustawy ujawnienie informacji w rejestrze będzie dotyczyć jedynie tych spółek, których wspólnikiem jest przedsiębiorca wpisany do CEiDG. Z tego względu powstaje pytanie – co w sytuacji, gdy wspólnikami spółki cywilnej są jedynie spółki prawa handlowego (wpisane do KRS)? Projektowane przepisy nie wyjaśniają, czy dane takiego podmiotu będą podlegały ujawnieniu.

Kolejną nowością będzie obowiązek dołączania przez wspólników do wspomnianego wniosku umowy spółki cywilnej, co prawdopodobnie ma dać możliwość weryfikacji danych określonych we wniosku.

 

Spółki cywilne on-line

Wprowadzona zostanie również możliwość zawiązania spółki cywilnej on-line za pomocą wzoru umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym CEIDG, co jest nowością na gruncie obecnych regulacji. Wzór umowy spółki cywilnej ma być ogólnie dostępny na stronie CEiDG. Dotychczas podobne rozwiązanie było spotykane jedynie w przypadku spółek prawa handlowego.

Zawarcie umowy na podstawie wzoru będzie wymagało opatrzenia go podpisem zaufanym, osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego ze wspólników.

 

Wnioski do CEiDG tylko elektronicznie

Projekt ustawy przewiduje całkowitą likwidację możliwości składania wniosków rejestracyjnych do CEiDG w formie tradycyjnej (na piśmie). Od wejścia w życie ustawy wnioski będzie można składać jedynie na formularzu elektronicznym.

 

Wejście w życie nowych przepisów

Zmiany wprowadzane nowelizacją uzyskają ważność w różnych terminach. Na najważniejsze kwestie dotyczące wniosków elektronicznych, zakładania spółek cywilnych on-line oraz publikacji informacji o spółce cywilnej musimy poczekać długo – aż do 1 października 2026 r. Tak odległa data ma zapewnić możliwość przystosowania się przedsiębiorców do nowych rozwiązań.

 


[1] Projekt ustawy z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz niektórych innych ustaw

Paweł Stanek

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.stanek@olesinski.com