Trwają prace nad projektem ustawy[1] implementującej dyrektywę Parlamentu i Rady UE[2], która zobowiązuje duże wielonarodowe przedsiębiorstwa do publicznego ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji podatkowych.

Poniżej omawiamy najważniejsze informacje dotyczące projektowanych zmian.

 

Podmioty objęte proponowanym obowiązkiem 

Zgodnie z projektem, obowiązek sporządzania, publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym będzie dotyczył jednostek:  

  • dominujących najwyższego szczebla w grupie kapitałowej,  
  • samodzielnych,  

jeśli przychody wskazane odpowiednio w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub rocznym sprawozdaniu finansowym danej jednostki przekroczą dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3 500 000 000 zł. Pod pewnymi warunkami zmiana będzie również dotyczyła jednostek zależnych lub oddziałów wymienionych powyżej podmiotów.   

 

Nowe obowiązki będą miały zastosowanie do jednostek będących: 

  • spółką kapitałową, spółką komandytowo-akcyjną, 
  • spółką jawną lub komandytową, której wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.  

 

Z uwagi na cel projektu obowiązki sprawozdawcze nie obejmą natomiast przypadków, gdy jednostka:  

  • dominująca najwyższego szczebla i jej wszystkie jednostki zależne oraz ich oddziały, 
  • samodzielna i jej oddziały,  

mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Polski.  

Analiza projektu ustawy wskazuje, że przepisy będą dotyczyć spółek polskich, które posiadają podmioty powiązane w innych krajach. 

 

Sprawozdanie o podatku dochodowym – zawartość i publikacja 

Dokument będzie zawierać m.in. informację o kwotach należnego w danym roku obrotowym podatku dochodowego oraz zapłaconego podatku dochodowego.  

Podpisane elektronicznie sprawozdanie o podatku dochodowym będzie przesyłane do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, używanego obecnie do składania rocznych sprawozdań finansowych spółek (Repozytorium Dokumentów Finansowych).  

Dodatkowo, sprawozdanie będzie musiało zostać opublikowane na stronie internetowej jednostki i pozostawać na niej przez okres co najmniej 5 lat.  

Termin na spełnienie wspomnianych obowiązków będzie wynosił 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

Obecnie prace nad projektem ustawy są etapie działań legislacyjnych Rady Ministrów.  

 

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (numer projektu UC134).

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Paweł Stanek

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

pawel.stanek@olesinski.com

Katarzyna Chmielewska

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.chmielewska@olesinski.com