Domniemanie i należyta staranność w cenach transferowych – czy wiemy więcej po projekcie objaśnień?

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

5 marca 2021 roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych. Dotyczy on domniemania oraz należytej staranności, tj. nowych regulacji w zakresie cen transferowych, obowiązujących od początku 2021 roku[1].

 

Projekt objaśnień podzielony jest na dwa obszary: istotę domniemania oraz należytą staranność. Minister Finansów wskazuje w nich m.in., że:

  • z istoty domniemania wynika, że już samo ustalenie okoliczności dokonywania przez drugą stronę transakcji w roku podatkowym rozliczeń z podmiotem z tzw. raju podatkowego powoduje powstanie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (po przekroczeniu progu 500 tys. złotych w trakcie roku podatkowego obowiązującego u polskiego podatnika);
  • możliwe jest podważenie ww. domniemania, poprzez wykazanie, że rzeczywisty właściciel nie jest podmiotem z tzw. raju podatkowego. Efektem takiego działania będzie zniesienie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych;
  • od początku roku (od 1 stycznia 2021 r.) należy pozyskiwać oświadczenia od wszystkich swoich kontrahentów (zarówno podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych), jeśli dokonujemy z tymi kontrahentami transakcji na kwotę wyższą niż 500 tys. złotych rocznie;
  • w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, konieczne jest potwierdzenie przez kontrahenta, że nie dokonuje on rozliczeń z podmiotem z tzw. raju podatkowego;
  • niepozyskanie oświadczenia lub podejrzenie o nieprawdziwości oświadczenia oznacza obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, raportowania TP-R oraz złożenia oświadczenia TP.

 

Nowe przepisy (i kierunek wykładni projektu objaśnień) powodują, że w praktyce wszyscy podatnicy muszą dokładnie przyjrzeć się  przepisom o cenach transferowych, gdyż mogą być zobowiązani do obowiązków dokumentacyjno-sprawozdawczych nawet w sytuacji, gdy dokonują transakcji wyłącznie z podmiotami niepowiązanymi.

Pełna treść projektu objaśnień znajduje się w tym miejscu.

***

Do 20 kwietnia 2021 r. można zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji publicznych do projektu objaśnień, w których nasza firma bierze czynny udział.

Jeśli chcieliby Państwo uwzględnić własne pytania/uwagi/wnioski, w ramach konsultacji – prosimy o kontakt. Możemy uwzględnić Państwa propozycje w dokumencie wysyłanym przez nas do Ministra Finansów.

Z naszej strony oczywiście oferujemy wsparcie w dopełnieniu obowiązków dokumentacyjnych i informacyjnych w oparciu o nowe regulacje dotyczące cen transferowych.

 

Wojciech Niedźwiedzki
Senior Consultant | Doradca podatkowy
wojciech.niedzwiedzki@olesinski.com

Magdalena Kocyłowska
Consultant | Dział podatkowy
magdalena.kocylowska@olesinski.com

 

 

[1] Odpowiednio art. 11o ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23za ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.