Deweloperski Fundusz Gwarancyjny coraz bliżej

Do sejmu wpłynął projekt ustawy deweloperskiej, który (po rocznej pauzie wywołanej pandemią) przyjęła Rada Ministrów. Został on złożony przez Prezesa UOKIK, a o jednym z jego założeń – regulacji umowy rezerwacyjnej pisaliśmy już na naszym blogu: Co w Prawie Piszczy | Umowy rezerwacyjne do regulacji

Kolejnym z projektowanych pomysłów jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma jeszcze lepiej zabezpieczać interesy nabywców (konsumentów) w razie upadłości dewelopera lub odstąpienia od umowy deweloperskiej.

 

Zasady tworzenia DFG

DFG będzie zasilany głównie przez deweloperów. Wpływy do funduszu będą pochodzić m.in. z obowiązkowych składek, które będą wyliczane od:

  • wartości wpłaty nabywcy na mieszkaniowy rachunek powierniczy lub
  • wpłaconej opłaty rezerwacyjnej

wg stawki procentowej określonej w rozporządzeniu, przy czym projekt określa maksymalną wysokość tej stawki – 2% w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego i 0,2% w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Fundusz ma też zarabiać na odsetkach od środków zgromadzonych na jego rachunku, lokatach środków z Funduszu i na udzielonych przez Fundusz kredytach i pożyczkach. Dodatkowo w razie niedoborów projekt zapewnia DFG możliwość zwrotnego finansowania od UFG.

Składki na rzecz DFG nie będą podlegać zwrotowi.

 

Kiedy Fundusz uruchomi wypłaty?

Projektowane przepisy przewidują, że DFG będzie zwracał nabywcom wpłaty dokonane na otwarte mieszkaniowe rachunki powiernicze głównie w przypadkach związanych z otwartym „deweloperskim” postępowaniem upadłościowym lub sanacyjnym dot. dalszego prowadzenia przedsięwzięcia deweloperskiego – mowa tu nie tylko o wydawanych w tych postępowaniach decyzjach sędziego-komisarza, ale również o decyzjach syndyka/zarządcy o odstąpieniu od umowy o przedsięwzięcie deweloperskie.

Warto dodać, że chodzi tu o większość umów regulowanych w projektowanej ustawie, m.in. o:

  • deweloperską,
  • ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tej własności
  • przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego albo nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
  • zobowiązujących dewelopera do wybudowania budynku i przeniesienia własności lokalu użytkowego, jeśli są one zawierane wraz z umową dot. lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego i dotyczą tej samej inwestycji,
  • zobowiązujących do zawarcia ww. umów (umów przedwstępnych).

 

Projekt zakłada także możliwość zwrotu wpłaty z DFG na rzecz nabywcy, jeśli ten odstąpi od umowy, a deweloper nie zwróci mu wpłaconych środków w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

Kontrowersje wokół projektu

Od samego początku prac nad projektem branża kieruje wobec niego zarzuty, że DFG będzie stanowić nadmierne obciążenie dla deweloperów, a w konsekwencji doprowadzi do wzrostu cen mieszkań. Przeciwnicy projektu dodają, że DFG nie zapewni realnej ochrony konsumentom, ponieważ w Polsce do tej pory nie zdarzyły się żadne upadłości deweloperskie, a środki nabywców są już teraz właściwie zabezpieczane przed ryzykiem ich utraty – DFG ma zatem być poduszką bezpieczeństwa przed bardzo hipotetycznym niebezpieczeństwem.

 

Projekt jest na początkowym etapie prac sejmowych, więc do finalnej jego wersji, przynajmniej z założenia, jeszcze daleko. Na bieżąco monitorujemy przebieg prac legislacyjnych i zachęcamy do śledzenia naszych informacji o kolejnych nowościach zawartych w tym projekcie.

 

Jerzy Róg
Associate | Dział prawny
jerzy.rog@olesinski.com

Jerzy Róg

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

jerzy.rog@olesinski.com