...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Decyzja o wsparciu nie przekreśla estońskiego CIT

Spółka, która dysponowała decyzją o wsparciu, ale nie osiągnęła żadnych przychodów z działalności gospodarczej w związku z realizacją nowej inwestycji określonej w tej decyzji może zastosować opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek – tzw. estoński CIT. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS wydanej w lutym 2023 roku.[1]

 

Które podmioty nie mogą korzystać z ryczałtu?

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT[2], podatnicy osiągający:

  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia oraz
  • dochody uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu,

nie są uprawnieni do korzystania z opodatkowania tzw. estońskim CIT.

Powyższy przepis znajduje potwierdzenie w stanowisku MF wyrażonym w objaśnieniach do estońskiego CIT[3]. MF jednak interpretuje przepis szerzej. Zgodnie z objaśnieniami wyłączeniu z prawa do korzystania z ryczałtu podlega również podatnik, który posiadając zezwolenie lub decyzję na działalność gospodarczą (w SSE lub PSI) nie zaczął jeszcze osiągać z niej przychodów. MF stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji podatnik podlega pod reżim stosowania art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT (a zatem nie może korzystać z estońskiego CIT).

 

Objaśnienia to jedno, a Dyrektor KIS…

…przyjął odmienne stanowisko w omawianej interpretacji. Uznał, że skoro podatnik nie osiągnął żadnych przychodów z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, a decyzja została wygaszona przed dniem złożenia zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT, to wówczas miał on prawo do skorzystania z tej formy opodatkowania. Wcześniej musiał on spełnić pozostałe przesłanki wynikające z przepisów.

 

Rozbieżności w interpretacji przepisów

Omawiana interpretacja jest pozytywna dla podatników i odpowiada literalnemu brzmieniu ustawy o CIT. Brzmienie przepisu referuje bowiem nie do samego faktu otrzymania decyzji, ale do faktycznego osiągnięcia dochodu podlegającego zwolnieniu z CIT[4].

Wydaje się, że podejście prezentowane w objaśnieniach do estońskiego CIT jest zbyt rygorystyczne, a co ważniejsze – nie odpowiada literalnemu brzmieniu przepisów. Z założenia objaśnienia podatkowe mają służyć przede wszystkim wytłumaczeniu aspektów praktycznych związanych ze stosowaniem przepisów prawa. Prezentowane w nich podejście powinno ułatwić podatnikowi stosowanie niełatwych przepisów podatkowych. W tym przypadku treść objaśnień pozostaje w sprzeczności nie tylko z dosłowną treścią przepisów, ale także ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe.

 

Pełny tekst interpretacji znajduje się tutaj.

Z zainteresowaniem śledzimy interpretacje i orzeczenia, które mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki podatników. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania odnośnie prezentowanej tematyki, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 


[1] Znak: 0114-KDIP2-1.4010.40.2023.1.OK

[2] Art. 28k ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

[3] Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek, Ministerstwo Finansów, grudzień 2021, https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-do-ryczaltu-od-dochodow-spolek .

[4] na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy o CIT

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Daria Kłosowska

Consultant
OW Tax

daria.klosowska@olesinski.com