Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął, że tylko udokumentowanie wpłaty darowizny przez darczyńcę na rachunek bankowy obdarowanego umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

 

Darowizna w postaci gotówki – podejście organów

Dotychczas organy przyjmowały jedno z odmiennych stanowisk:

  • skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe tylko, gdy darczyńca wpłaca darowiznę na rachunek obdarowanego;
  • do skorzystania ze zwolnienia upoważnia udokumentowany przelew lub wpłata darczyńcy na rachunek obdarowanego, a także udokumentowana wpłata darowizny przez obdarowanego na własną rzecz w imieniu darczyńcy.

Częstą praktyką była odmowa możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, kiedy to obdarowany wpłacał darowiznę na własny rachunek w imieniu darczyńcy. Ze zwolnienia nie mogli więc korzystać obdarowani, którzy darowiznę otrzymali w gotówce.

 

NSA rozwiewa wątpliwości

W związku z rozbieżnościami w podejściu organów, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do NSA z wnioskiem o podjęcie uchwały w tej sprawie. NSA rozstrzygnął, że do skorzystania ze zwolnienia należy udokumentować przekazanie darowizny przez darczyńcę na rachunek obdarowanego. Jego zdaniem w przypadku wpłaty darowizny gotówkowej nie można udowodnić od kogo faktycznie ona pochodzi.

Uchwała NSA może więc w wielu sytuacjachdoprowadzić do niemożności skorzystania ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn dla środków pieniężnych przekazanych członkom najbliższej rodziny.

Z jej treścią można się zapoznać tutaj. Na uzasadnienie musimy jednak jeszcze poczekać.

 

Kiedy darowizna jest zwolniona z podatku?

Przypominamy, że zwolnieniu podlega nabycie rzeczy lub praw majątkowych przez osoby najbliższe, jeżeli:

  • obdarowany zgłosi to właściwemu naczelnikowi US w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego,
  • przedmiotem darowizny są środki pieniężne i wartość majątku otrzymana od tej samej osoby w okresie 5 lat przekroczy kwotę 9 637 zł – udokumentowane dowodem przekazania na rachunek nabywcy.

 

W razie pytań i wątpliwości związanych z opisywanym zagadnieniem – zapraszamy do kontaktu.

Martyna Górecka

Senior Consultant
Radca prawny | OW Tax

martyna.gorecka@olesinski.com

Jakub Papla

Consultant
OW Tax

jakub.papla@olesinski.com