Czy płatności gotówką będą chronione?

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Prezydent RP wystąpił z propozycją zmian w ustawie o usługach płatniczych polegającą na zakazie ze strony akceptanta (sprzedawcy) uzależniania zawarcia z konsumentem umowy od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej. Przedsiębiorca nie będzie też mógł odmówić przyjęcia zapłaty, gdy konsument uiszcza ją gotówką.

Istniejące regulacje nie dają jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie. Rozbieżności odnotował projektodawca, który w uzasadnieniu do ustawy wskazuje na brak wyraźnego przesądzenia w przepisach prawa o obowiązku akceptacji prawnego środka płatniczego, którym są banknoty i monety.

Proponowane przepisy mają przyznać konsumentom, którzy są słabszymi uczestnikami obrotu gospodarczego, prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności. Jednocześnie, taka alternatywa ma zwalczać wykluczenie cyfrowe niektórych grup społecznych – w szczególności osób starszych.

Projekt ustawy przewiduje wyjątki od zasady – dotyczą sprzedaży online, miejsc prowadzenia działalności bez obecności personelu oraz imprez masowych (np. wydarzenia rozrywkowe) – jeśli zamieszczono stosowną informację w regulaminie imprezy. Nowelizacja przewiduje także, że odbiorca płatności nie może nakładać ani pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat z tytułu przyjmowania zapłaty gotówką ani różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

Z propozycją zmiany w ustawie o usługach płatniczych i uregulowanie przedmiotowej kwestii wystąpił do Prezydenta Prezes Narodowego Banku Polskiego. Projekt ustawy został także skonsultowany z Europejskim Bankiem Centralnym i uzyskał pozytywną opinię.

Będziemy śledzili losy inicjatywy legislacyjnej Prezydenta oraz informowali Państwa o postępach zmian w prawie. Komunikat Prezydenta RP jest dostępny tutaj.

 

Mariusz Machowski
Associate | Dział prawny
mariusz.machowski@olesinski.com