...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Czy franchising w końcu doczeka się swoich przepisów?

Od wielu lat w Polsce popularność zyskuje franchising. Ten model biznesowy polega na ścisłej współpracy przedsiębiorcy, który odpłatnie udostępnia know-how swojej działalności gospodarczej (franczyzodawcy), z innymi przedsiębiorcami, którzy prowadząc własną działalność gospodarczą wykorzystują koncepcję opracowaną przez franczyzodawcę (franczyzobiorcy).

 

Umowa franczyzy w końcu zostanie uregulowana?

Aktualnie umowa franczyzy jest umową nienazwaną – nie ma przepisów, które szczegółowo regulowałyby jej postanowienia czy prawa i obowiązki stron. Jej treść kształtowana jest w ramach swobody umów, w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa cywilnego.

Ten stan rzeczy ma się zmienić – zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o franczyzie. Ma być ona odpowiedzią na zgłaszane przez przedsiębiorców (zarówno franczyzodawców, jak i franczyzobiorców) postulaty. Ustawa ma także zapobiec wykorzystywaniu dominującej pozycji przez franczyzodawców.

 

Główne założenia projektu ustawy o franczyzie

Chociaż projekt ustawy nie został jeszcze przygotowany, Ministerstwo Sprawiedliwości już zdecydowało się przedstawić jej główne założenia:

  1. wprowadzona ma zostać definicja franczyzy, dzięki której możliwa będzie jednolita interpretacja tego typu stosunków gospodarczych,
  2. na franczyzodawców nałożony zostanie obowiązek udostępnienia franczyzobiorcy dokumentu informacyjnego, opisującego najistotniejsze warunki umowy na co najmniej 14 dni przed podpisaniem umowy,
  3. określone zostaną warunki, które będzie musiał spełniać zakaz konkurencji, zawierany w ramach umowy (jak wskazano, zakaz ten nie może nadmiernie ograniczać prawa franczyzobiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej),
  4. przepisy ustawy mają także regulować szczególne terminy wypowiedzenia umowy franczyzy, które będą miały ułatwić stronom zakończenie współpracy,
  5. sprecyzowane zostaną zasady nakładania i wysokość kar umownych, stosowanych w umowach franczyzowych oraz możliwość i zasady wykorzystywania weksli in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń franczyzodawcy.

 

Dobre praktyki i standardy rynkowe

Oprócz wymienionych założeń ustawy, przedstawiono też propozycję utworzenia aplikacji, przez którą franczyzobiorcy będą mogli weryfikować, czy konkretna umowa franczyzy nie wykracza poza dobre praktyki i spełnia standardy rynkowe.

Dodatkowo pojawił się także pomysł wprowadzenia znaku dobrej marki/dobrych praktyk, którymi posługiwaliby się franczyzodawcy spełniający określone standardy rynkowe. Taki znak podnosiłby renomę franczyzodawcy i stanowił gwarancję prawidłowej współpracy dla franczyzobiorcy.

 

Ustawa o franczyzie – kiedy?

Ustawa o franczyzie, zgodnie z zapowiedziami, miałaby wejść w życie w 2024 roku. Resort sprawiedliwości zamierza przyspieszyć prace, aby regulacja weszła w życie jeszcze w 2023 roku.

Będziemy na bieżąco śledzić przebieg procesu legislacyjnego i informować o jego postępach.

 

Agata Szeląg
Senior Associate | OW Legal
agata.szelag@olesinski.com

Magdalena Kordas
Senior Associate | radca prawny | OW Legal
magdalena.kordas@olesinski.com

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com

Agata Ponicka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agata.ponicka@olesinski.com