Nowy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, na razie na etapie konsultacji wewnętrznych, wprowadza wiele istotnych zmian zarówno dla fiskusa, podatników, jak i dla członków zarządu spółki. Nowelizacja ma wejść w życie 1 czerwca 2023 r.

Najważniejsze zmiany dla podatników przedstawiamy w artykule Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej.

Dla członków zarządu spółek największe zmiany będą dotyczyć:

  • zwiększenia zakresu odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe wykreślonej spółki,
  • wprowadzenie odpowiedzialności kaskadowej członków zarządu spółki kapitałowej za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, w której spółka kapitałowa jest komplementariuszem.

 

Sytuacja członków zarządu likwidowanej spółki

Nowelizacja rozszerza odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych za zobowiązania podatkowe spółki po jej likwidacji. Będą oni odpowiedzialni za zobowiązania podatkowe likwidowanego podmiotu, jeżeli spółka zostanie wykreślona z rejestru sądowego w trakcie postępowania wymiarowego. Oznacza to zwiększenie ryzyka spełnienia przesłanki osobistej odpowiedzialności osób zarządzających spółką kapitałową.

Wprowadzenie w projekcie nowelizacji dodatkowych zasad odpowiedzialności członków zarządu podyktowane jest zjawiskiem wyłudzeń podatkowych spółek, które po ich dokonaniu składają wniosek o likwidację. Uniemożliwia to organom wydanie decyzji wymiarowej wobec nieistniejącego podmiotu i późniejszą egzekucję zaległości. Po wejściu w życie nowelizacji zapłaty podatku będzie można się domagać od członków zarządu nieistniejącej spółki.

 

Kaskadowa odpowiedzialność

Przewidywane jest również wprowadzenie odpowiedzialności kaskadowej członków zarządu spółki kapitałowej będącej komplementariuszem spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej. Aktualnie członkowie zarządu spółki kapitałowej nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe tych podmiotów.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że spółka komandytowa lub spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszem jest spółka kapitałowa, stała się atrakcyjna z powodu oszczędności podatkowych. Taka konstrukcja jest korzystna ze względu na ogólne zasady ponoszenia (ograniczonej) odpowiedzialności za zobowiązania spółek kapitałowych. Są one odpowiednim remedium na zasadę nieograniczonej odpowiedzialności komplementariusza spółki komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej.

Po wprowadzeniu instytucji kaskadowej odpowiedzialności nie będzie można uniknąć odpowiedzialności w zakresie zobowiązań podatkowych przez członków zarządu spółki kapitałowej, która pełni jednocześnie rolę komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej.

 

Możliwe skutki wprowadzanych zmian

W praktyce projektowane zmiany mogą niekorzystnie wpłynąć na sytuację członków zarządu spółek kapitałowych, a także zmniejszyć atrakcyjność konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k lub SKA. Nowe zasady odpowiedzialności będą się wiązać z podejmowaniem przez członków zarządu większego ryzyka z powodu pełnionej funkcji nie tylko za zobowiązania podatkowe spółki kapitałowej, ale także spółki powiązanej, w której spółka kapitałowa pełni rolę komplementariusza.

Oficjalny projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej nie został jeszcze opublikowany. Będziemy na bieżąco informować o planowanych zmianach.

 

Maja Kapiczowska
Manager | Adwokat
maja.kapiczowska@olesinski.com

Monika Łuc
Associate | Dział prawny
monika.luc@olesinski.com