Crowdfunding pod lupą – nowe przepisy od listopada

10 listopada wejdzie w życie rozporządzenie unijne w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (Rozporządzenie nr 2020/1503, tzw. Rozporządzenie ECSP). Przepisy te po raz pierwszy w Polsce uregulują (przynajmniej w pewnym zakresie) zjawisko finansowania społecznościowego oraz działanie platform crowdfundingowych.

Do tej pory w Polsce nie było regulacji prawnych wprost odnoszących do crowdfundingu. Oferty na platformach crowdfundingowych organizowane były w oparciu o ogólne przepisy KSH oraz o ofercie publicznej. Termin na dostosowanie przez kraje członkowskie przepisów krajowych do rozporządzenia mija 10.11.2021 r. Projekt polskiej ustawy jest obecnie na etapie rządowym (projekt ustawy jeszcze nie został skierowany do sejmu).

Zmiany z perspektywy emitentów

Opisywane przepisy regulują głównie działalność platform crowdfundingowych (dostawców usług finansowania społecznościowego), mają jednak także wpływ na emitentów, czyli tzw. właścicieli projektów poszukujących finansowania w tym modelu.

Nowe rozporządzenie nakłada nowe ramy regulacyjne na ogólną definicję i dotychczas działający w praktyce proces pozyskiwania finansowania społecznościowego.

Zwolnienie z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego – arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych

Z perspektywy emitentów najważniejszą zmianą jest wprowadzenie w pewnych okolicznościach zwolnienia z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego. Aby było to możliwe, oferta musi zostać przeprowadzona za pośrednictwem licencjonowanych dostawców usług finansowania społecznościowego. Konieczne jest również przygotowanie nowego rodzaju dokumentu – arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych (Key Investment Information Sheet – KIIS) – dokumentu prostszego do przygotowania i krótszego niż prospekt emisyjny czy nawet memorandum informacyjne – oraz dodatkowo nie podlegającego zatwierdzeniu przez organ nadzoru.

Podwyższenie progu wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych

Co więcej podwyższeniu ulegnie również dotychczasowy próg kwotowy wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych, który będzie zwalniał z obowiązku sporządzenia prospektu do 5 mln euro. Oznacza to, że właściciele projektów finansowanych na platformach finansowania społecznościowego będą mogli pozyskać środki do 5 mln euro bez konieczności sporządzania prospektu.

Zgodnie z projektem polskiej ustawy próg wynoszący 5 mln euro będzie jednak obowiązywał dopiero od 10.11.2023. Do tego czasu – przez dwa lata próg ten będzie wynosił 2,5 mln euro.

Dostawcy usług finansowania społecznościowego

Zgodnie z Rozporządzeniem ECSP dostawcą usług finansowania społecznościowego będzie mogła być wyłącznie osoba prawna, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Jest to związane z istotną rolą dostawców usług finansowania społecznościowego, których zadaniem poza prowadzeniem samej platformy internetowej będzie także m.in. czuwanie nad poprawnością i kompletnością informacji przedstawionych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych, jak również dbanie o ochronę niedoświadczonych inwestorów, w tym poprzez przeprowadzanie testu wiedzy, czy symulacji zdolności do ponoszenia strat.

Wszystkie podmioty, które uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze dostawców usług finansowania społecznościowego, będą wpisane do publicznego rejestru prowadzonego przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych).

Dwie formy crowdfundingu w rozporządzeniu ECSP

Finansowanie za pośrednictwem platform crwodfundingowych może przyjmować standardową formę nabycia zbywalnych papierów wartościowych lub innych instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego albo formę pożyczek. Rozporządzenie ECSP reguluje obie te formy finansowania.

Kontrowersje wokół pozyskania finansowania przez spółki z o.o.

Do tej pory nie było prawnych ograniczeń do oferowania na platformach crowdfundingowych również udziałów sp. z o.o.

Projekt polskiej ustawy przewiduje jednak kategoryczne ograniczenie w tym zakresie. Zgodnie z projektowanym nowym przepisem art. 182(1) oraz art. 257(1) KSH nie będzie możliwości kierowania oferty nabycia lub objęcia udziałów do nieoznaczonego adresata. Tym samym pośrednio zakazane będzie oferowanie udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego za pośrednictwem platform crowdfundingowych.

Projekt ustawy jest wciąż na etapie legislacyjnym w rządzie jak również wciąż trwają konsultacje – jest więc szansa, że ustawodawca wycofa się z tego kategorycznego ograniczenia co do spółek z o.o. i zaproponuje rozwiązanie alternatywne. Na ten moment jednak należy liczyć się z tym, że taka możliwość zostanie wyłączona, a wprowadzone zostaną co najwyżej 2-letnie przepisy przejściowe, zawieszające wejście przepisu w życie.

Będziemy Państwa informować o dalszych losach polskiej ustawy.

 

Anna Czornik
Senior Associate | Radca prawny
anna.czornik@olesinski.com

Anna Czornik-Sęczkowska

Manager
Radca prawny | OW Legal

anna.czornik@olesinski.com