Audyt energetyczny dla (nowych) dużych przedsiębiorców

Początek  roku to okazja do przeglądu prawnego potencjalnych obowiązków, z jakimi przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć w jego trakcie. Nie inaczej jest z obowiązkiem przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa na gruncie przepisów ustawy o efektywności energetycznej – który dotyczy wszystkich podmiotów, które z początkiem roku uzyskały status dużego przedsiębiorcy (a potencjalnie także i „starszych” dużych przedsiębiorców).

 

Kto jest objęty obowiązkiem?

Duży przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców (tj. bez uwzględnienia ewentualnych powiązań grupowych i niespełniający progów dla MŚP).

Obowiązek nie dotyczy dużych przedsiębiorców posiadających konkretny system zarządzania energią / zarządzania środowiskowego, jeśli w jego ramach przeprowadzony został audyt energetyczny. W dalszym ciągu konieczne jest tutaj jednak poinformowanie Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie.

 

W jakim terminie należy zrealizować obowiązek?

W przypadku „nowych” dużych przedsiębiorców (którzy uzyskali ten status wraz z początkiem roku) przepisy nie przewidują terminu, w jakim należy zrealizować obowiązek. W dotychczasowych komunikatach URE sygnalizuje jednak, żeby do przeprowadzenia audytu przystąpić możliwie sprawnie, z zachowaniem zasad należytej staranności. Jako datę graniczną na przekazanie URE zawiadomienia o przeprowadzonym audycie wskazano 1 października danego roku – tak, aby w dalszej kolejności urząd mógł spełnić własne obowiązki sprawozdawcze.

W przypadku „starych” dużych przedsiębiorców, przepisy przewidują obowiązek przeprowadzenia audytu co 4 lata – jeśli zatem bieżący rok wpada w kolejny cykl 4-letni, pociągnie to za sobą konieczność przeprowadzenia kolejnego audytu.

 

Audyt energetyczny – w jakim celu?

Dzięki audytowi energetycznemu przedsiębiorca uzyskuje informację o możliwych do przeprowadzenia inwestycjach służących poprawie efektywności energetycznej i potencjalnych oszczędnościach energii.

 

Co grozi za niedopełnienie obowiązku?

W przypadku nieprzeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, Prezes URE może wymierzyć karę pieniężną w wysokości do 5% przychodu przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

 

Gdyby chcieli Państwo uzyskać szerszą informację – zapraszamy do kontaktu.

 

Jacek Karp
Senior Associate | Radca prawny
jacek.karp@olesinski.com

Jacek Karp

Counsel
Radca prawny | OW Legal

jacek.karp@olesinski.com