...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Alert O&W / 01.10.2014 r.

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

TAX ALERT
Od 1 stycznia 2015 r. miejscem opodatkowania usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami VAT stanie się miejsce, gdzie podmioty te mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu. Dotychczas w relacjach B2C (business-to-consumer; przedsiębiorca – konsument) miejscem opodatkowania takich usług było państwo siedziby usługodawcy.
Nowe zasady opodatkowania dotyczyć będą m.in. udostępniania książek, muzyki, filmów i gier przez Internet.
Mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS)
Wejście w życie nowelizacji ustawy o VAT spowoduje, że VAT z tytułu wykonywania usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną nie będzie rozliczany przez usługodawcę w Polsce, lecz zasadniczo będzie podlegał rozliczeniu w kraju rzeczywistej konsumpcji, a więc w państwie, w którym nabywca usług (niebędący podatnikiem VAT) posiada siedzibę (alternatywnie stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu). W praktyce nowa regulacja może skutkować wystąpieniem po stronie polskiego usługodawcy koniecznością rejestracji na potrzeby VAT w innych krajach UE, np.: w kraju zamieszkania konsumenta i rozliczania tam podatku VAT z tytułu wykonanych usług.
Aby uniknąć konieczności rejestracji do celów VAT w każdym unijnym państwie, w którym usługi wykonywane na rzecz konsumentów będą podlegały opodatkowaniu VAT zgodnie z nowymi przepisami, nowelizacja ustawy o VAT wprowadza możliwość rozliczania VAT przy wykorzystaniu procedury szczególnej – tzw. małego punktu kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop, MOSS).
W praktyce stosowanie MOSS sprowadzać się będzie do tego, że rozliczenie VAT podlegającego wpłacie do urzędów w poszczególnych krajach UE nastąpi w państwie rejestracji (tzw. państwie członkowskim identyfikacji). Rozliczeń w Polsce, po uprzedniej rejestracji, w świetle ustawy obowiązującej od 1 stycznia 2015 r., będą mogli dokonywać:
1)     podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej w Polsce;
2)    podatnicy posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium Polski, w przypadku gdy jednocześnie nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium UE;
3)    podatnicy posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium większej ilości państw członkowskich, w przypadku gdy nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium UE i jednocześnie wybiorą Polskę jako kraj zgłoszenia.
Ww. podatnicy będą mogli rozliczyć VAT podlegający wpłacie do urzędów w poszczególnych krajach UE przed Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Urząd będzie pośredniczył w komunikacji z właściwymi urzędami skarbowymi państw członkowskich UE, przekazując informacje o wykonanych usługach oraz kwoty podatku.
Co istotne, aby skorzystać z omawianego uproszczenia, ww. podatnicy w okresie od 1 października do 31 grudnia 2014 r. powinni złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej odpowiednie zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej. Zgłoszenie należy złożyć na właściwym formularzu do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
Dostosowanie do zmian
Jeśli świadczą Państwo usługi telekomunikacyjne, nadawcze bądź drogą elektroniczną na rzecz konsumentów z innych niż Polska krajów UE, warto przeanalizować, czy począwszy od 1 stycznia 2015 r., znajdą do nich zastosowanie nowe zasady rozliczania VAT.
W przypadku twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, dla prawidłowego stosowania nowych regulacji ustawy o VAT należałoby już teraz podjąć stosowne kroki, tj. w szczególności zarejestrować się w systemie MOSS, zweryfikować stosowane umowy na dostarczanie treści elektronicznych, określić wewnętrze procedury identyfikacji nabywców usługi, jak również dostosować systemy księgowe pod kątem ewidencji świadczonych usług.
We wszystkich ww. kwestiach nasz zespół ekspertów może służyć państwu wsparciem i niezbędną pomocą. W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani dalszymi szczegółowymi informacjami w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z naszymi ekspertami (e-mail: konrad.misiewicz@olesinski.com / aleksandra.marchewka@olesinski.com).