...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

723 mln zł kary dla Biedronki za nieuczciwe praktyki

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Prezes UOKiK nałożył bardzo surową karę pieniężną w wysokości 723 mln zł na Jeronimo Martins Polska S.A. Decyzja dotyczy stosowania przez właściciela sklepów Biedronka praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową.

 

Przewaga kontraktowa Biedronki

Komunikat prasowy UOKiK potwierdza, że ze względu na silną pozycję Jeronimo Martins Polska na rynku FMCG, dostawcy rolno-spożywczy Biedronki godzili się na niekorzystne warunki w obawie, że rozwiązanie współpracy z właścicielem sklepów mogłoby oznaczać duże straty finansowe.

Kwestionowana przez UOKiK praktyka polega na stosowania tzw. rabatów retro, tzn. pobieraniu od swoich dostawców pieniędzy w postaci rabatów, na podstawie zawieranych na koniec okresu rozliczeniowego porozumień, bez uzgodnienia przed rozpoczęciem danego okresu wysokości takiego rabatu oraz warunków ich przyznawania. UOKiK wyjaśnia, że tego rodzaju praktyka prowadzi do nieoczekiwanej dla dostawcy obniżki cen, spadku osiąganych wyników i marż, a także ogranicza możliwości planowania biznesu.

UOKiK przytacza, że tylko przez trzy lata stosowania rabatów retro JMP zarobiła ponad 600 mln zł. W ramach postępowania ustalono, że działania Biedronki dotknęły ponad 200 podmiotów, z czego prawie 80% z nich realizowało dostawę owoców i warzyw.

 

Decyzja UOKiK to przestroga i możliwości

Decyzja Prezesa UOKiK to przestroga dla branży spożywczej – stosowanie podobnych praktyk będzie surowo karane. W toku są inne postępowania wyjaśniające, które – jeżeli analiza zebranego materiału na to wskaże – również będą mogły zakończyć się surowymi karami pieniężnymi wynoszącymi do 3% rocznego obrotu przedsiębiorcy. UOKiK sygnalizuje, że jedyną szansą na uniknięcie dotkliwych sankcji przez sieci handlowe jest zmiana niekorzystnych dla dostawców mechanizmów stosowania rabatów retrospektywnych.

Decyzja organu to odpowiedni przyczynek do weryfikacji stosowanych warunków handlowych w umowach z kontrahentami zaangażowanymi w łańcuch dostaw do sieci handlowych pod kątem zgodności z przepisami regulującymi przewagę kontraktową. Jest ona sygnałem w szczególności dla przedsiębiorców zaopatrywanych przez dostawców rolno-spożywczych.

Decyzja ta jest z kolei dobrą informacją dla dotkniętych nieuczciwą praktyką dostawców. Ma ona ułatwić pozbawionym pieniędzy przedsiębiorcom uzyskanie odszkodowania w sprawach indywidualnych, na drodze postępowania sądowego. UOKiK zapewnia, że będzie stał na straży interesów dostawców, wspierając ich indywidualnym poglądem w sprawie – taką prerogatywę przewiduje się w proponowanych rozwiązaniach prawnych przy okazji implementacji dyrektywy unijnej w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych.

Tym samym, działania organu otwierają drogę do dochodzenia roszczeń przez dostawców względem sieci handlowych. Podobną sytuację mogliśmy obserwować po pierwszych decyzjach Prezesa UOKiK w kwestii tzw. opłat półkowych, kiedy to ruszyła lawina pozwów

Stosowanie rabatów w obrocie gospodarczym jest powszechną praktyką, zwykle korzystną dla obu kontrahentów (dostawcy i nabywcy). Niekiedy jednak, gdy rabatów udziela przedsiębiorca mający pozycję dominującą, rabaty retro mogą być uznane za przejaw nadużywania jego pozycji rynkowej, co z kolei stanowi naruszenie prawa konkurencji.

 

Biedronka na celowniku UOKiK?

To nie pierwsza w tym roku wielomilionowa kara na JMP. W sierpniu właściciel sieci sklepów Biedronka został ukarany karą 115 mln zł za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Dotyczyły one przedstawiania klientom niższej ceny przy produkcie (na półce), a następnie naliczania wyższej ceny za ten produkt przy kasie oraz braku prezentowania jakiejkolwiek ceny na danym towarze. Obydwie decyzje Prezesa UOKiK, które nakładają na Biedronkę karę pieniężną w łącznej wysokości ponad 838 mln zł,  są nieprawomocne i przysługuje od nich odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Mariusz Machowski
Associate | Dział prawny
mariusz.machowski@olesinski.com