Projekt nowelizacji „Tarczy antykryzysowej” – ważne zmiany dla pracodawców, którzy uzyskali dofinansowanie

W związku z zakończeniem okresu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z FGŚP (tak zwane wnioski z art. 15g, 15gg i 15gga „Tarczy antykryzysowej”), pracodawcy powinni dokonać rozliczenia otrzymanych środków oraz liczyć się z możliwością kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Opublikowany w zeszłym tygodniu projekt nowelizacji „Tarczy antykryzysowej” między innymi zwiększa uprawnienia kontrolne Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz precyzuje okoliczności, które skutkują koniecznością zwrotu całości środków.

 

Termin kontroli wstępnej

Aktualnie urząd powinien dokonać kontroli wstępnej rozliczenia w ciągu 60 dni od dnia upływu terminu na złożenie rozliczenia. Po wprowadzeniu w życie zmian, termin ten rozpocznie swój bieg od dnia złożenia „prawidłowego i kompletnego” rozliczenia, co realnie wydłuża termin na działanie WUP.

 

Uprawnienia kontrolne WUP

Przepisy w nowym brzmieniu sprecyzują również uprawnienia WUP w zakresie weryfikacji prawidłowości rozliczeń. Dyrektor WUP może żądać okazania wszelkiej dokumentacji oraz złożenia wyjaśnień, a kontrola może odbyć się zarówno w firmie, jak i w WUP. Dodatkowo WUP będzie mógł pozyskiwać od instytucji publicznych, w tym Krajowej Administracji Skarbowej i Państwowej Inspekcji Pracy, informacje mające znaczenie dla oceny spełniania warunków przyznania świadczeń, w tym informacji o pracownikach, których wynagrodzenia zostały dofinansowane w ramach świadczeń na rzecz ochrony miejsc.

 

Zwrot całości dofinansowania

Aby pracodawcy uzyskali większą pewność, a urzędy w całej Polsce stosowały jednolitą interpretację przepisów, sprecyzowane mają zostać również okoliczności, które skutkują koniecznością zwrotu całości dofinansowania. Wśród nich mają pojawić się:

  • niezgodnie ze stanem faktycznym, złożenie oświadczenia dotyczącego spełniania warunku spadku obrotów lub kryteriów dotyczących braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezalegania z należnościami publicznoprawnymi
  • niesporządzenie na dzień złożenia wniosku wykazu pracowników objętych wnioskiem,
  • niepoddanie się kontroli,
  • niezłożenie rozliczenia i nieuzupełnienie tego braku po wezwaniu ze strony WUP z odpowiednim terminem.

 

Kogo dotyczy nowelizacja?

Co istotne, zmiany dotyczyć mają wszystkich pracodawców, w tym tych, którzy już dawno zakończyli okres pobierania świadczeń oraz złożenia rozliczenia mają za sobą.

 

Wejście w życie

Rządowy projekt nie trafił jeszcze do Sejmu. Przed nim cała ścieżka legislacyjna. Jeżeli jednak zachowany zostanie aktualny kształt przepisów – nowelizacja zacznie obowiązywać w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

W przypadku pytań dotyczących prawidłowości złożonych rozliczeń oraz tego, czy w przypadku Państwa spółki, ewentualna nowelizacja spowoduje konieczność podjęcia dodatkowych działań w Państwa spółce lub zwiększy ryzyko zwrotu środków – nasi doradcy są do Państwa dyspozycji.

 

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Wężyk
Associate | Dział prawny
katarzyna.wezyk@olesinski.com

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com