Nowelizacja przepisów dotyczących schematów podatkowych – zmiany w procedurze MDR

W związku z implementacją dyrektywy DAC7[1], 1 lipca 2024 r. weszły w życie zmiany dotyczące m.in. wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Oprócz dodatkowych obowiązków informacyjnych dla operatorów platform cyfrowych (więcej na ten temat na naszym blogu), modyfikacji ulegną również dawno niezmieniane przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych. Zmiany będą miały szczególne znaczenie dla posiadaczy wewnętrznych procedur MDR.

 

Co nowego wprowadza nowelizacja?

Promotorzy oraz wspomagający, którzy przekazują informacje o schemacie podatkowym, mają obowiązek powiadomić na piśmie osobę fizyczną, której te informacje dotyczą, o:

  • gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji zgodnie z regulacjami dotyczącymi raportowania schematów podatkowych oraz
  • przysługującym tej osobie prawie do uzyskania od administratora danych informacji, które ma prawo od tego administratora danych uzyskać, w czasie wystarczającym jej do skorzystania z prawa do ochrony danych osobowych, zanim informacje zostaną przekazane.

Dodatkowo, promotorzy i wspomagający muszą niezwłocznie powiadomić na piśmie osobę fizyczną, której informacje o schemacie podatkowym dotyczą, o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa jej danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych na potrzeby automatycznej wymiany informacji, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, że naruszenie to wpłynie negatywnie na ochronę danych osobowych tej osoby fizycznej.

Oprócz promotorów i wspomagających, powyższe zmiany mogą dotknąć również organizacje, które wdrożyły lub aktualnie wdrażają wewnętrzną procedurę MDR.

 

Kto powinien posiadać wewnętrzną procedurę MDR?

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mają obowiązek wdrożenia i stosowania wewnętrznej procedury MDR, jeżeli łącznie spełniają następujące warunki:

  • są promotorami, zatrudniają promotorów lub faktyczne wypłacają im wynagrodzenie oraz
  • ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł.

W praktyce podatnicy, którzy spełniają drugi warunek, z ostrożności, również wdrażają procedury MDR w swoich organizacjach.

 

Jakie znaczenie mają wprowadzone zmiany?

Oprócz zapewnienia prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z raportowaniem, procedura MDR powinna również gwarantować prawidłowe wykonanie obowiązków informacyjnych promotorów i wspomagających względem korzystających.

Podmioty, które już wdrożyły lub mają obowiązek wdrożyć procedurę MDR, powinny uwzględnić w niej nowe obowiązki. W przeciwnym razie nie będzie ona gwarantować zgodności z obowiązującymi przepisami i tym samym utraci swój kompleksowy charakter.

Nowelizacja przepisów o MDR może mieć również wpływ na podmioty, które nie są aktualnie zobowiązane do wdrożenia i stosowania wewnętrznej procedury MDR. To dobry moment na usystematyzowanie obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych w ramach organizacji.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących procedury MDR oraz nowych obowiązków – zapraszamy do kontaktu.

 

[1] Dyrektywa 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania