Pozbawienie budynku dachu wyłącza go z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Tak wynika z wyroku[1] Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który jest o tyle ważny, że prezentuje odmienne podejście od dotychczasowej dominującej linii orzeczniczej.

 

Stan faktyczny sprawy i  stanowisko organów podatkowych

Sprawa dotyczy podatnika, który realizując inwestycję, tymczasowo ściągnął dach z adaptowanego obiektu oraz częściowo wyburzył ściany. W międzyczasie niektóre części obiektu tymczasowo przykrywane były foliami czy plandekami. Po zakończeniu prac, obiekt ponownie pokryto dachem oraz wyodrębniono z przestrzeni. Zdaniem podatnika, zakres przeprowadzonych prac oraz zmian w strukturze obiektu uniemożliwiły jego opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

Z kolei zdaniem organów podatkowych, tymczasowe pozbawienie dachu nie ma znaczenia dla opodatkowania obiektu podatkiem od nieruchomości. Dopiero ten całkowicie i trwale pozbawiony dachu, nieograniczony od góry, przestaje być budynkiem, co potwierdzała utrwalona linia orzecznicza[2]. W ocenie organów tylko w przypadku budynków, których proces budowy rozpoczyna się „od zera” możliwe jest czasowe ich pominięcie jako przedmiotów opodatkowania. Budynek, na którym dokonywana jest przebudowa czy nadbudowa nie staje się nowo wybudowanym obiektem, ale cały czas istnieje w otoczeniu i tym samym podlega opodatkowaniu.

 

Kluczowe elementy definicji budynku

Z takim stanowiskiem nie zgodził się podatnik podnosząc w skardze m.in., że według przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie ma możliwości uznania za budynek obiektu, który został pozbawiony dachu lub nie został wyodrębniony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Dla opodatkowania nie ma również znaczenia wykorzystanie w toku budowy tymczasowych plandek czy folii.

W rozstrzygnięciu WSA w Krakowie odwołał się do swojego wcześniejszego wyroku[3] i podkreślił, że do elementów definicji budynku należy zaliczyć:

  • trwałe związanie z gruntem;
  • wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych;
  • posiadanie fundamentu;
  • posiadanie dachu.

W ocenie Sądu, za dach należy uznać konstrukcję wieńczącą budynek, składającą się z więźby dachowej i pokrycia, trwale związaną z budynkiem. Nie spełniają tego warunku folie i plandeki, których charakter jest tymczasowy.

Sąd jednocześnie zaakceptował orzecznictwo, z którego wynika, że częściowe pozbawienie, usunięcie, uszkodzenie pokrycia dachowego, czy poszycia ścian nie oznacza, że obiekt przestaje być budynkiem. Niemniej w sytuacji, gdy obiekty zostają całkowicie pozbawione dachu i niektórych ścian (przegród bocznych), przestają spełniać definicję budynku w rozumieniu przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu.

 

Mając na uwadze zbliżający się termin na złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości, zachęcamy do prześledzenia stanu posiadanych nieruchomości i zweryfikowania, czy każda z nich spełnia wymogi do jej opodatkowania.

 

[1] Wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 listopada 2022 r., sygn. akt I SA/Kr 995/22

[2] np. wyroki o sygn. akt I SA/Gl 758/10, II FSK 812/12, II FSK 321/14, II FSK 2933/17, II FSK 1728/18

[3] z dnia 10 listopada 2017 r, sygn. akt I SA/Kr 946/17

Joanna Karczewska

Senior Manager
Adwokat, Doradca podatkowy | OW Tax

joanna.karczewska@olesinski.com