2024 rokiem dużych zmian w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2024 r. lub po tym dniu to pierwszy rok, za który największe spółki giełdowe oraz grupy z giełdowym podmiotem dominującym[1] będą zobowiązane do raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z unijną dyrektywą CSRD. Raportowanie ma być częścią rocznego sprawozdania zarządu z działalności spółki.

W 2025 r. dołączą do nich pozostałe duże spółki i grupy (giełdowe i niegiełdowe), a w 2026 r. także giełdowe MŚP.

 

Z jakimi nowymi obowiązkami wiąże się dyrektywa CSRD?

Pierwsze raporty zaczną pojawiać się w 2025 r., ale nie oznacza to, że z przygotowaniem raportu zrównoważonego rozwoju można tak długo czekać. Obowiązek raportowania przewidziany w CSRD obejmuje wiele czynności, które warto podjąć z odpowiednim wyprzedzeniem.

CSRD wymaga raportowania odpowiednich wskaźników odzwierciedlających działalność spółki pod kątem jej wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz w obszarze zarządzania (ładu korporacyjnego). Wskaźniki te obejmują nie tylko dane liczbowe, ale także informacje z obszarów ESG na temat modelu biznesowego, strategii, polityk, procedur, ryzyk, szans, możliwości, łańcucha wartości itd.

Stosowanie postanowień dyrektywy ma zapewnić transparentność, wiarygodność i, przede wszystkim, porównywalność raportów. W związku z tym każda zobowiązana spółka powinna:

  • przeprowadzić badanie istotności (materiality assessment) zgodnie z zasadą dwukierunkowej istotności (istotność wpływu i istotność finansowa) i przedstawić wyniki z takiego badania w raporcie – badanie istotności ma na celu zdefiniowanie treści przyszłego raportu. Sam proces badania istotności, wykonany poprawnie, może zająć od 3 do 5 miesięcy;
  • sporządzić raport zgodnie z jednolitymi unijnymi standardami raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (ESRS – European Sustainability Reporting Standards) – bardzo pomocne przy sporządzaniu raportu jest systematyczne zbieranie danych oraz monitorowanie procesów przez cały rok. W trakcie tego procesu może się także okazać, że pewnych danych spółka do tej pory nie zbierała. Podjęcie działań z wyprzedzeniem daje jeszcze czas np. na wdrożenie odpowiednich narzędzi;
  • dokonać analizy i uwzględnić w raporcie tzw. taksonomię;
  • sporządzić raport w formacie XHTML;
  • poddać raport badaniu przez niezależny podmiot (firmę audytorską lub inną firmę weryfikacyjną posiadającą odpowiedni status).

W kolejnych latach, te same wymogi będą dotyczyły pozostałych dużych spółek oraz giełdowych MŚP. Ze względu na obszerność i skomplikowany charakter nowych obowiązków, także te podmioty powinny rozważyć wdrożenie swojej organizacji w tematykę raportowania zrównoważonego rozwoju z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Transpozycja dyrektywy do polskiego porządku prawnego

Dyrektywa CSRD będzie musiała zostać transponowana do polskiego porządku prawnego do 6 lipca 2024 r., przy czym termin ten w polskich realiach legislacyjnych wydaje się być mało prawdopodobny. O postępach nad pracami implementacyjnymi będziemy na bieżąco informować.

Po więcej informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju zapraszamy na www.raportowanie-niefinansowe.pl, gdzie regularnie informujemy o nowych przepisach i wytycznych związanych z raportowaniem, a także innych istotnych kwestiach z obszaru ESG.

 

[1] Wypełniające definicję dużego przedsiębiorcy/grupy oraz zatrudniające ponad 500 pracowników

Elżbieta Schulz

Senior Associate
OW Legal

elzbieta.schulz@olesinski.com

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat | OW Legal

tomasz.wroblewski@olesinski.com