...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Wygrana Olesiński & Wspólnicy w postępowaniu sądowym dotyczącym praw autorskich do programów komputerowych

W marcu 2018 r. doradcy O&W z zespołu postępowań spornych i procesowych uzyskali przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu korzystny wyrok dla naszego Klienta Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski (Kaczmarski Group, do której należy m.in. Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.). Od prawomocnego orzeczenia przeciwnik procesowy wniósł skargę kasacyjną, która w ostatnich dniach nie została przyjęta do rozpoznania przez Sąd Najwyższy.
 
Sprawa dotyczyła zapłaty należności licencyjnych za używanie programów komputerowych stanowiących własność naszego Klienta. Kontrahent przestał uiszczać opłaty i  próbował odstąpić od umowy licencyjnej, uzasadniając to brakiem autorskich praw majątkowych po stronie Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski. W trakcie postępowania wykazaliśmy, że naszemu Klientowi w pełni przysługują prawa autorskie do wszystkich licencjonowanych programów, a odstąpienie należy uznać za bezskuteczne.
 
Z uwagi na skomplikowany stan faktyczny, wykazanie komu przysługują autorskie prawa majątkowe wymagało szczegółowej wiedzy z zakresu prawa autorskiego, a także odpowiedniej strategii procesowej, uwzględniającej w szczególności kwestie związane z ciężarem dowodu w procesie cywilnym.
 
Naszą argumentację prawną podzielił Sąd Okręgowy we Wrocławiu, a następnie Sąd Apelacyjny, który utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji. Na przyjęcie do rozpoznania nie zasługiwała też skarga kasacyjna złożona w sprawie przez przeciwnika.
 
Kaczmarski Inkasso reprezentowali w tej sprawie członkowie naszego zespołu postępowań spornych i procesowych – partner, adw. Anna Chrobot oraz senior consultant Mateusz Kisiela, którzy prowadzili sprawę od maja 2016 r. wspierając Klienta na każdym etapie sporu.
 
Cieszymy się i gratulujemy racji naszemu Klientowi!