• Polski
  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Chinese
  • Japan
  • Korean

Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Bierzemy aktywny udział w ustalaniu strategii na każdym etapie postępowania. Śledzimy aktualne orzecznictwo oraz praktykę sądową. Mamy niezbędne doświadczenie oraz kadrę profesjonalnych doradców. Reprezentujemy Klientów przed sądami, w mediacjach oraz arbitrażu.
Nasze wsparcie obejmuje następujące obszary:

Prawo kontraktów – w tym spory z umów gospodarczych, kary umowne, rękojmia, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, potrącenia

Prawo budowlane – w tym roszczenia z tytułu rękojmi, gwarancji, niewłaściwego wykonania prac, wynagrodzenia podwykonawców

Prawo korporacyjne – w tym zaskarżanie uchwał, odpowiedzialność członków Zarządu, spory pomiędzy wspólnikami

Prawo własności intelektualnej – w tym spory z umów licencyjnych, ochrona prawa autorskich, znaki towarowe

Prawo energetyczne – w tym służebności przesyłu, rozliczanie dostaw energii, postępowania przed URE i UOKiK

Prawo pracy – w tym odwołania od rozwiązania stosunku pracy, spory zbiorowe, mobbing

Prawo ubezpieczeniowe – w tym ubezpieczenie OC, ubezpieczenia D&O, grupowe ubezpieczenie pracowników

Prawo nieruchomości – w tym służebności gruntowe, opłaty za użytkowanie wieczyste, ustalanie treści ksiąg wieczystych, hipoteki

Prawo ochrony konkurencji – w tym czyny nieuczciwej konkurencji, postępowania przed UOKiK, klauzule abuzywne

Zrealizowane projekty

Lider specjalizacji

Aktualności

Wydarzenie | TMT/IT

Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie – Rozwiązywanie sporów w IT

Wojciech Jarosiński

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | TMT/IT

Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie – Rozwiązywanie sporów w IT

Wojciech Jarosiński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Anna Olszewska ekspertką w programie Giełda Miejskich Technologii

Anna Olszewska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Anna Olszewska ekspertką w programie Giełda Miejskich Technologii

Anna Olszewska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Kiedy świadczenie staje się niemożliwie do spełnienia – czyli o następczej niemożliwości świadczenia

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Spory, postępowania sądowe i arbitrażowe

Kiedy świadczenie staje się niemożliwie do spełnienia – czyli o następczej niemożliwości świadczenia

Paweł Bury

CZYTAJ WIĘCEJ