Finansowanie dłużne

Wybrane, główne obszary naszego doradztwa:

Kompleksowe sporządzanie i negocjowanie dokumentacji kredytowych i pożyczek, również w standardach Loan Market Association (LMA).

Sporządzanie i negocjowanie dokumentacji okołokredytowej, w tym związanej z ustanawianiem zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów kredytu i pożyczki.

Kredyty inwestycyjne, kredyty VAT, kredyty refinansujące, umowy pożyczek (zakup nieruchomości, projekty deweloperskie, finansowanie bieżącej działalności, zakup udziałów i akcji).

Prawny i podatkowy due dilligence spółek korzystających z finansowania oraz due dilligence nieruchomości, których dotyczy finansowanie.

Transakcje typu sale and lease back, umowy leasingowe, emisje obligacji.

Umowy zastawu, gwarancji, poręczeń, podporządkowania, przelewu na zabezpieczenie, hipoteki, umowy regulujące stosunki między wierzycielami w stosunkach konsorcjum.

Zrealizowane projekty

Lider specjalizacji