Doradztwo kryzysowe

Przygotowaliśmy zestaw narzędzi prawnych, który ułatwi podejmowanie właściwych działań w nadzwyczajnych okolicznościach. Dzięki naszym kompetencjom i doświadczeniu możemy odpowiednio dobrać i dostosować proponowane rozwiązania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. Wspieramy przedsiębiorców w zakresie:

Zarządzania płynnością finansową w sytuacji nadzwyczajnej:

 • Aktywne zarządzanie kapitałem obrotowym – monitorowanie należności i zobowiązań
 • Precyzyjne definiowanie warunków niewypłacalności
 • Aktualizacja obowiązku złożenia wniosku o upadłość

 • Innych rozwiązań finansowych:

 • Monitoring i zarządzanie warunkami finansowania (zebranie i zdefiniowanie obszarów występowania kowenantów bankowych)
 • Zawieszanie i renegocjacja warunków i terminów spłaty rat kredytów, rat leasingowych, czynszów oraz innych zobowiązań okresowych, odnawianie istniejących finansowań
 • Konsolidacja kredytów
 • Monitorowanie płynności finansowej i wprowadzanie mechanizmów zabezpieczających (weryfikacja kosztów operacyjnych, optymalizacja umów)
 • Dostosowanie modelu cen transferowych do warunków rynku

 • Procedur organizacyjnych w ramach prawa pracy i BHP:

 • Wypracowanie regulaminów, praktyk, dokumentów wewnętrznych dotyczących zasad związanych z korzystaniem z pracy zdalnej – w tym ochrona danych osobowych przy przekazywaniu dokumentów i korzystaniu z nich poza siedzibą firmy (serwery, maile itp.) oraz monitorowanie pracowników
 • Sprawdzone procedury bezpieczeństwa zwiększające ochronę pracowników przed zakażeniem w sytuacji epidemii
 • Wsparcie w zakresie dyscyplinowania pracowników łamiących procedury (upomnienia, nagany, kary pieniężne, rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem i bez zachowania okresu wypowiedzenia)
 • Delegacje pracownicze
 • Kwestie związane z wypłatą wynagrodzeń za przestoje związane z koniecznością wstrzymania pracy przez przedsiębiorcę
 • Compliance dla HR: wyznaczanie koordynatora w przedsiębiorstwie, punkt kontaktowy i obsługa sygnałów

 • Rozwiązań podatkowych:

 • Rozłożenie na raty / odroczenie zobowiązań podatkowych i składek ZUS, zniesienie opłaty prolongacyjnej
 • Wsteczne odliczenie straty
 • Planowanie zaliczek na podatek dochodowy: w rzeczywistej / uproszczonej wysokości
 • Planowanie amortyzacji podatkowej
 • Wykorzystanie ulgi na złe długi w VAT i podatkach dochodowych
 • Wykorzystanie ulg w podatkach dochodowych (IP Box, ulga na działalność badawczo rozwojową)

 • Analiz kontraktów:

 • Weryfikacja kontraktów co do których istnieje ryzyko, że nie zostaną prawidłowo / terminowo wykonane pod kątem odstąpienia / wypowiedzenia umowy, zmiany zasad jej wykonywania, naliczenia kar umownych, skorzystania z “nadzwyczajnych” instytucji prawnych (brak możliwości świadczenia, powołanie się na “siłę wyższą”, nadzwyczajną zmianę okoliczności itp.)
 • Przeciwdziałanie niewykonaniu lub wypowiedzeniu umowy przez kontrahenta
 • Właściwe dokumentowanie i archiwizowanie wpływu sytuacji epidemiologicznej na przedsiębiorstwo i możliwość wykonywania zobowiązań (pod kątem zabezpieczenia możliwości powołania się np. wobec kontrahenta na siłę wyższą itp.)

 • Uruchomienia polis ubezpieczeniowych:

 • Weryfikacja aktywnych polis pod kątem możliwości dochodzenia należności od ubezpieczyciela w związku z sytuacją na rynku
 • Negocjowanie treści nowych polis

 • Przeciwdziałania zatorom płatniczym i ich skutkom:

 • Monitorowanie konsekwencji związanych z nieterminową zapłatą / weryfikacja możliwości wydłużania terminów zapłaty (zwłaszcza w kontekście przepisów ustawy o zapobieganiu zatorom wprowadzającej terminy bezwzględnie obowiązujące)
 • Wsparcie w sprawnej egzekucji z przedmiotów zabezpieczeń oraz pomoc w zabezpieczeniu rzeczowym wykonania umowy
 • Wsparcie w ewentualnym postępowaniu UOKIK w związku z nadmiernym opóźnieniem w spłacie zobowiązań
 • Monitorowanie sytuacji finansowej pod kątem aktualizacji przesłanek upadłości (ryzyko odpowiedzialności zarządu)
 • Wnioski o upadłość konsumencką członków zarządu i osób ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania

 • Gotowych procedur na wypadek stanu wyjątkowego:

 • Procedury postępowania na wypadek wprowadzenia w kraju stanu wyjątkowego lub ograniczeń w zakresie swobody poruszania się ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań umożliwiających utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Funkcjonowanie stref bezpieczeństwa: pomoc przedsiębiorcom w wywiązaniu się z obowiązków wynikających z ustanowienia strefy

 • Dotacji i pomocy publicznej:

 • Zabezpieczenie udzielonych już dotacji pod kątem zagrożenia dalszej realizacji projektu w toku
 • Analiza postanowień umów / decyzji pod kątem obowiązku zgłaszania zagrożenia dalszej realizacji projektu – uzgodnienia z instytucjami udzielającymi pomocy
 • Wnioski o przesunięcie realizacji projektów
 • Zabezpieczenie postępowania w przypadku stwierdzenia “siły wyższej”
 • Zabezpieczenie spółki na wypadek wycofania się z realizacji projektu

 • Procedur restrukturyzacyjnych:

 • Ugody z wierzycielami / aneksowanie umów
 • Sporządzanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych (w tym ocena najbardziej adekwatnego rozwiązania)
 • Wsparcie w procesie reorganizacji przedsiębiorstwa (odstąpienie od niekorzystnych umów wzajemnych, redukcja zatrudnienia, zbycie składników majątkowych)

 • Współpracy z organami administracji:

 • Wsparcie w wykonaniu poleceń nakładanych decyzjami administracyjnymi (weryfikacja obowiązku wykonania zleconych zadań i konsekwencji ich niewykonania, sposoby ich finansowania, weryfikacja / ustalenie innych obowiązków, które mogą powstać)

 • Ochrony środowiska i prawa budowlanego:

 • Weryfikacja obowiązków oraz czasowe wstrzymanie dotychczasowych
 • Wsparcie na wypadek wątpliwości co do zasadności działania organów w związku z wyłączeniem stosowania przepisów prawa budowlanego

 • Szybkiej ścieżki finansowania:

 • Przygotowanie wniosków kredytowych oraz projekcji finansowych i biznesplanów, szybka negocjacja warunków finansowania (decyzji kredytowych w ramach finansowania komercyjnego i planowanego przez rząd finansowania pomocowego)
 • Składanie wniosków i weryfikacja warunków ubiegania się o gwarancje BGK
 • Faktoring

 • Aktualności

  Newsletter | Global Mobility / Immigration Law

  Nowelizacja specustawy dotyczącej wsparcia dla obywateli Ukrainy

  Milena Zalesińska

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Global Mobility / Immigration Law

  Nowelizacja specustawy dotyczącej wsparcia dla obywateli Ukrainy

  Milena Zalesińska

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Doradztwo kryzysowe

  Projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Milena Zalesińska

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Doradztwo kryzysowe

  Projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

  Milena Zalesińska

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Doradztwo kryzysowe

  Kolejne zmiany w obostrzeniach covidowych

  Ludmiła Łuczak

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Newsletter | Doradztwo kryzysowe

  Kolejne zmiany w obostrzeniach covidowych

  Ludmiła Łuczak

  CZYTAJ WIĘCEJ