O&W Analytics

W Olesiński & Wspólnicy bacznie obserwujemy trendy i kierunki, w których zmierzają regulacje podatkowe. Coraz częściej, obok znajomości regulacji prawnych, niezbędne stają się zaawansowana wiedza analityczna i odpowiedni warsztat matematyczny i statystyczny. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z nowych regulacji, powołaliśmy do życia nowy podmiot – O&W Analytics.

O&W Analytics skupia ekspertów, których zadaniem jest wsparcie Klientów O&W
w opracowaniu bezpiecznych modeli ustalania cen transferowych, opartych
o profesjonalne analizy danych porównawczych (benchmarking).

Ceny transferowe a analiza danych porównawczych

Z początkiem 2017 wymagania dokumentacyjne w zakresie cen transferowych, stosowanych przez podmioty powiązane, uległy znacznemu poszerzeniu. Znaczna część podatników, oprócz dokumentacji przygotowywanej w tradycyjnej opisowej formie, zobowiązana będzie do wykazania, iż ustalane ceny lub marże nie odbiegają od warunków uzgadnianych w transakcjach niekontrolowanych na podstawie zgromadzonych danych porównawczych.

Analizy danych porównawczych to często złożone modele finansowe wymagające dostępu do unikalnych danych finansowych oraz pogłębionej wiedzy z zakresu finansów, oceny ryzyka, statystyki i ekonometrii. 

Kogo dotyczy nowy obowiązek?

Najpóźniej do 30 września 2018 podatnicy:

  • osiągający przychody lub koszty powyżej 10 mln euro, lub
  • posiadający udziały w spółce nie będącej osobą prawną, której przychody lub koszty przekroczyły
    w roku poprzedzającym równowartość 10 mln euro, zobowiązani będą dysponować analizą danych porównawczych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Często w ramach jednej firmy (np. produkcyjnej) konieczne jest przygotowanie dwóch lub więcej benchmarkingów.

Z uwagi na specyfikę zawieranych transakcji, proces przygotowania analizy danych porównawczych jest zwykle bardzo złożony i obejmuje pozyskanie danych finansowych dotyczących podobnych transakcji, a następnie obróbkę statystyczną tych danych.

Ze względu na daleko idącą specyfikę analizowanej działalności, uzyskane wyniki często poddawane są dalszym korektom uwzględniającym na przykład zróżnicowany poziom podejmowanego ryzyka przez strony transakcji lub różnice w poziomie zaangażowania aktywów.

Zespół

O&W Analytics to zespół ekspertów posiadających niezbędną wiedzę z zakresu finansów, statystyki i bankowości.

W skład zespołu wchodzą analitycy mający doświadczenie w instytucjach finansowych, bankach, firmach doradczych, absolwenci renomowanych uczelni ekonomicznych
i technicznych.


Zespół O&W Analytics zajmuje się w pierwszej kolejności sporządzaniem benchmarków. Kompetencje zgromadzone w zespole Analytics pozwalają jednak na świadczenie innych komplementarnych usług dla Klientów O&W, takich jak studium wykonalności, szeroko rozumiane doradztwo okołotransakcyjne (np. projekty due diligence), analiza biznesplanów czy też wspieranie spółek notowanych na GPW w obszarach raportowania.

mch

Marcin Chruszczyński

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Marcin łączy gruntowną wiedzę z zakresu finansów z ponad piętnastoletnim międzynarodowym doświadczeniem zawodowym. Swoją karierę rozpoczynał w PricewaterhouseCoopers w Roterdamie, gdzie zajmował się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw międzynarodowych, raportujących głównie według MSSF oraz amerykańskich zasad księgowych...

Po 3 latach w Holandii przeniósł się do Wrocławia, gdzie w toku 4 lat pracy w PwC nie tylko kierował zespołami przeprowadzającymi badania sprawozdań finansowych spółek z kapitałem zagranicznym raportujących według MSSF, polskich, amerykańskich i brytyjskich zasad rachunkowości, ale także uczestniczył w projektach doradczych (transakcyjne due diligence; oferta pierwotna na GPW; przeglądy procesów biznesowych i systemów kontroli wewnętrznej). Od 2009 roku Marcin był dyrektorem operacyjnym i finansowym NK.pl, gdzie zajmował się również pozyskiwaniem środków unijnych, uczestniczył w programie inwestycji w start-upy oraz w procesach due diligence. W styczniu 2013 roku rozpoczął pracę na stanowisku Fund Accounting Senior Manager w Bank of New York Mellon, gdzie zarządzał ponad dwudziestoosobowym zespołem specjalistów odpowiedzialnych za przeniesienie z Irlandii, a następnie prowadzenie we Wrocławiu procesu wyceny jednostek uczestnictwa kilkudziesięciu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez duży europejski bank. Tuż przed rozpoczęciem współpracy z O&W Analytics Marcin pracował przez rok na stanowisku Finance and Reporting Manager w międzynarodowej grupie Sidel (część grupy TetraPak / TetraLaval), gdzie był odpowiedzialny za stworzenie zespołu księgowego, wdrożenie systemu SAP oraz przeniesienie do Polski procesów księgowości i raportowania kilku spółek z grupy Sidel z krajów Europy Zachodniej i z Rosji.

Od 2004 roku Marcin jest certyfikowanym biegłym ACCA. Włada biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem niderlandzkim. Jego pasją są narty, w wolnych chwilach lubi czytać książki.

malwina

Malwina Minta

STARSZY ANALITYK

(+48) 71 7500 883

Wyróżniona absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu analizy finansowej i zarządzania wynikami przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu...

Doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami zdobywała w instytucjach finansowych –  Narodowym Banku Polskim i Krajowej Izbie Rozliczeniowej, a także w bankach komercyjnych.

Specjalizuje się w analizach finansowych, wycenach przedsiębiorstw i ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych. Brała także udział w projektach dotyczących modyfikacji procesów budżetowania, kontrolingu finansowego oraz systemów informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Ponadto rozwija swoje zainteresowania związane z rynkiem kapitałowym. Posługuje się językiem angielskim.

W wolnym czasie preferuje górskie wędrówki, bieganie, kino lub paintball.

Więcej informacji

analytics@ow-analytics.com
tel.: (+48) 71 750 0880