Znamy kwoty przeciętnego wynagrodzenia za 2023 rok

Od wysokości kwoty przeciętnego wynagrodzenia zależą określone prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników, m.in. wynagrodzenie cudzoziemców z tzw. Niebieską Kartą UE czy odpis na ZFŚS. Ile wyniosą w tym roku?

 

Najniższe wynagrodzenie na potrzeby Niebieskiej Karty UE

Jednym z podstawowych warunków wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieskiej Karty UE) jest otrzymywanie przez niego wynagrodzenia brutto w wysokości nie niższej niż 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej[1]. Pod uwagę bierze się przeciętne wynagrodzenie w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie takiego zezwolenia pobytowego

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS[2], przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7 155,48 zł. Zatem obowiązująca obecnie minimalna kwota wynagrodzenia wymagana do wydania cudzoziemcowi Niebieskiej Karty UE wynosi 10 733,22 zł (po raz pierwszy przekroczyła ona więc 10 tysięcy zł). Znajdzie ona zastosowanie do wszystkich wniosków o wydanie Niebieskiej Karty złożonych w 2024 r. – również w okresie od początku stycznia, jeszcze przed publikacją kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

 

Odpis na ZFŚS

Kwota przeciętnego wynagrodzenia (pomniejszona o potrącone składki ubezpieczeniowe) wpływa także na wysokość podstawowego odpisu pracodawcy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Jest to określony w ustawie procent przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli wynagrodzenie z tego okresu było wyższe).

Jednocześnie, zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS, przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe w całym 2023 r. wyniosło 6 246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. – 6 445,71 zł.

Wysokość odpisu podstawowego pracodawcy na ZFŚS w 2024 r. zasadniczo wyniesie więc na jednego zatrudnionego:

  • w większości przypadków – 2 417,14 zł (37,5% przeciętnego wynagrodzenia);
  • w przypadku pracowników młodocianych – od 322,29 zł do 451,20 zł (od 5% do 7% przeciętnego wynagrodzenia, w zależności od dotychczasowego okresu nauki);
  • w przypadku pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – 3 222,86 zł (50% przeciętnego wynagrodzenia);

Kwota dopuszczalnego zwiększenia odpisu – np. w przypadku pracowników z niepełnosprawnościami, emerytów i rencistów czy prowadzenia przez pracodawcę zakładowego żłobka – również zależna jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego po potrąceniu składek (wynosi od 6,25% do 7,5% tej kwoty).

Warto pamiętać, że pracodawca powinien przekazać na rachunek bankowy ZFŚS co najmniej 75% odpisu obowiązkowego do dnia 31 maja, a pozostałą kwotę odpisu najpóźniej do dnia 30 września.

 

Wspieramy we wszystkich sprawach związanych z zatrudnieniem, w tym zatrudnieniem cudzoziemców. Zapraszamy do kontaktu i zapisu na nasz newsletter Nawigator HR, który ukazuje się raz w miesiącu. Opisujemy w nim zagadnienia, które mogą być bardzo przydatne nie tylko dla pracowników działów HR.

 


[1] ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

[2] https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2023-roku,273,11.html

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com