Wyzbycie się majątku przez dłużnika nie zawsze uchroni go przed skutkami upadłości