...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Publikacja po konferencji – „Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?”

...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Publikacja pt. „Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć” (red. D. Bychawska- Siniarska, D. Głowacka) zawiera pisemne wersje referatów przedstawionych podczas konferencji, która została zorganizowana w ramach programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 29 października 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
Współorganizatorami tego wydarzenia był Zakład Praw Człowieka UW i Zakład Praw Człowieka UMCS w Lublinie.
W publikacji pokonferencyjnej zwrócono uwagę na główne trudności związane z dochodzeniem ochrony prawnej przez osoby pokrzywdzone, takie jak niska efektywność mechanizmów pozwalających na identyfikację autorów nienawistnych wpisów online czy kwestię transgranicznego charakteru komunikacji internetowej. Inni autorzy podkreślili natomiast konieczność uwzględnienia zagrożeń dla swobody wypowiedzi, jakie mogą wiązać się ze stosowaniem nieproporcjonalnych narzędzi walki z bezprawnymi treściami w sieci.
Autorzy (m.in. prof. Ewa Łętowska, Prokurator Generalny Andrzej Seremet, dr Adam Bodnar, i dr Piotr Toczyski) przedstawili własne propozycje rozwiązań tych problemów w oparciu o istniejące instrumenty prawne, a niekiedy także postulaty de lege ferenda.

Zaprezentowali jednocześnie różne spojrzenia na zagadnienie mowy nienawiści w internecie (m. in. punkt widzenia organów ścigania, prawników reprezentujących ofiary naruszeń i autorów internetowych wypowiedzi, przedstawicieli organizacji pozarządowych walczących o prawa człowieka czy administratorów portali).
Publikację uzupełniono także o apel „Tygodnika Powszechnego” pt. Stop nienawiści w sieci z lipca 2012 r. i inne teksty, stanowiska, wystąpienia związane z tematem konferencji.