Nowe stawki diety za delegacje i podróże służbowe

28 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej[1]. Ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw inflacji i związanym z nią wzrostem cen, podwyższając wysokość świadczeń z tytułu podróży służbowej pierwszy raz od 2013 r.

 

Nowa, wyższa kwota diety

Dotychczasowa kwota diety z tytułu podróży na terenie kraju, określona w rozporządzeniu, wynosiła 30 zł. Od 28 lipca została podwyższona do 38 zł za dobę podróży. Jest to więc obecnie minimalna kwota diety z tytułu podróży służbowej (krajowej i zagranicznej), jaką należy stosować u wszystkich pracodawców (również tych spoza sfery budżetowej).

 

Świadczenia z tytułu podróży służbowych

Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownikowi, który odbywa podróż służbową, przysługują należności na pokrycie związanych z tym kosztów. Warunki wypłaty tych świadczeń u pracodawców spoza sfery budżetowej można określić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę. Ustalona w ten sposób kwota diety za dobę podróży służbowej (w kraju oraz za granicą) nie może jednak być niższa niż dieta krajowa określona w rozporządzeniu. Jeżeli natomiast treść aktów wewnątrzzakładowych lub umów o pracę nie zawiera żadnych postanowień w tym zakresie, pracodawca powinien wypłacać pracownikom wszystkie należności zgodnie z rozporządzeniem.

W przypadku pracodawców, którzy nie uregulowali zasad wypłaty należności z tytułu podróży służbowych w aktach wewnątrzzakładowych lub umowach o pracę, nowa stawka diety wpływa również na wysokość innych świadczeń przysługujących pracownikom. Rozporządzenie określa bowiem limit zwrotu kosztów noclegu, kwotę ryczałtu za nocleg (wypłacanego, gdy pracownik nie przedstawi rachunku za nocleg) oraz ryczałtu za dojazd środkami komunikacji miejscowej proporcjonalnie do kwoty diety.

Limit na nocleg (określony w rozporządzeniu jako dwudziestokrotność diety) wynosi więc po zmianach 760 zł, ryczałt za nocleg (określony jako 150% diety) – 57 zł, a ryczałt za dojazd środkami komunikacji (określony jako 20% diety) – 7,60 zł.

 

Zmiany w dokumentach

Warto pamiętać, że jeżeli w aktach wewnątrzzakładowych lub umowach o pracę wysokość świadczeń wskazano kwotowo i przewidziano stawki diet niższe niż 38 zł, pracodawca powinien dostosować te dokumenty do nowych przepisów. Dla pracodawców, którzy do tej pory nie regulowali wewnętrznie kwestii należności z tytułu podróży służbowych, nowelizacja może być dobrą okazją do rozważenia takiej możliwości.

 

Oczywiście w razie potrzeby eksperci OW służą wsparciem w procesie wdrożenia zmian.

 

Ewa Pabian
Associate | Dział prawny
ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska (Turos)
Senior Associate | Radca prawny
milena.turos@olesinski.com

 

[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001481

Ewa Pabian

Senior Associate
OW Legal

ewa.pabian@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com