Nowe instrumenty kontroli nie tylko dla organizacji ekologicznych

Komentarz O&W dla DGP

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie wprowadzi wiele istotnych zmian, m.in. w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzji środowiskowych). Wzmocni również pozycję organizacji ekologicznych, które będą mogły skuteczniej niż dotychczas walczyć o wstrzymanie inwestycji.
Olga Płoucha, ekspert O&W w zakresie prawa ochrony środowiska, skomentowała na łamach DGP wprowadzone zmiany oraz ich wpływ na proces inwestycyjny:

Oprócz dopuszczalności wstrzymania wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warto zwrócić uwagę na kilka innych, równie istotnych zmian, które mogą wpłynąć na proces inwestycyjny – głównie na czas jego trwania.
Taką nowością jest obowiązek publikowania treści wydanych decyzji – o środowiskowych uwarunkowaniach, a także następczych decyzji, dla których decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była uzyskiwana.
Do tej pory organ miał obowiązek publikowania jedynie informacji o wydaniu decyzji, natomiast strona nią zainteresowana musiała podjąć pewien trud, by uzyskać treść decyzji. Mniej zdeterminowanych już taka drobna przeszkoda zniechęcała. Aktualnie konieczne będzie publikowanie pełnej treści obu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Powyższa zmiana jest istotna w świetle przyznania dodatkowym podmiotom prawa wniesienia odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego na decyzje następcze, tj. te, które poprzedzało uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Taką decyzją jest np. pozwolenie na budowę.
Zgodnie z nowelizowanymi przepisami wprowadzono możliwość zaskarżenia decyzji inwestycyjnych (np. pozwolenia na budowę) uzyskanych na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, których ocena wymagała udziału społeczeństwa, przez organizacje ekologiczne, a także strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej – nawet jeżeli nie będą one stronami postępowania o wydanie decyzji inwestycyjnej.
– komentuje adwokat Olga Płoucha.

Zachęcamy do lektury całego tekstu, który dostępny jest pod linkiem.