...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Brak podpisanej umowy o zarządzanie PPK? Uwaga, ruszają kontrole

Prawie 700 tys. polskich firm[1] nie dołączyło do Pracowniczych Planów Kapitałowych pomimo obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Niebawem, jak zapowiada Polski Fundusz Rozwoju, zaczną się kontrole. Ich konsekwencją w przypadku stwierdzenia nieterminowego zawarcia umowy o zarządzanie PKK lub o prowadzenie PPK, może być nałożona na przedsiębiorstwa kara w wysokości odpowiednio do 1,5 proc. budżetu wynagrodzeń lub nawet do 1 mln zł.

 

Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to ogólnopolski system długoterminowego oszczędzania dla pracowników realizowany przy współpracy z pracodawcami oraz państwem. Ma on na celu zwiększyć bezpieczeństwo finansowe Polaków, wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc pracy, a także pomnażać prywatne oszczędności emerytalne pracowników.

Program ten wdrażany był w IV etapach. W ramach PPK podmioty zatrudniające[2] (za wyjątkiem niżej wskazanych) są zobowiązane do zawarcia m.in. umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. Termin dla zawarcia wspomnianych umów w ostatnim etapie ustalony został odpowiednio na dzień 23.04.2021 r. oraz 10.05.2021 r.  Podmioty, które rozpoczęły zatrudnianie po tych datach, również są zobowiązane do wdrożenia PPK na bieżąco w terminach wynikających z ustawy. Problem nieterminowego wdrożenie PPK może zatem dotyczyć tak długoletnich, jak i nowych pracodawców.

 

Kto nie jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

Warto wskazać, że zobowiązanymi do zawarcia umowy o zarządzanie PKK nie są:

  1. mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem złożenia przez wszystkie osoby zatrudnione pisemnej deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
  2. osoby fizyczne zatrudniające osoby zatrudnione w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  3. podmioty zatrudniające, które w dniu objęcia ustawą o PPK prowadzą Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczają i odprowadzają składki w odpowiednich wysokościach.

Wszyscy inni pracodawcy są zobowiązani do wdrożenia PPK w swoich przedsiębiorstwach.

 

Konsekwencje braku zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Ustawodawca nałożył na Polski Fundusz Rozwoju (PFR) obowiązek zweryfikowania, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK to uczyniły. Podmiot zatrudniający, który nie podpisze umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym terminie zostanie pisemnie wezwany przez PFR do jej zawarcia.

Umowa o zarządzanie PPK (a kolejno umowa o prowadzenie PPK) zawarta zgodnie z wezwaniem PFR nie zwalnia podmiotu zatrudniającego z odpowiedzialności za nie dopełnienie tego obowiązku w terminach przewidzianym przepisami. Odpowiedzialność ta obwarowana jest karą w wysokości do 1,5 proc. budżetu wynagrodzeń za brak terminowego zawarcia umowy o zarządzanie PPK lub karą w wysokości do 1 mln zł za nieterminowe zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Z kolei nałożona kara grzywny nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PKK oraz umowy o prowadzenie PPK.

Ważne zatem pozostaje, aby każdy z podmiotów zatrudniających choćby kilku pracowników zweryfikował, czy prawidłowo wykonuje obowiązki wypływające z ustawy o PPK. Jeśli występują nieprawidłowości, w interesie tego podmiotu leży niezwłoczne wdrożenie PPK i i zawarcie wszystkich wymaganych umów.

 

Paulina Jastrzębiec Siemiątkowska 
Senior Associate | Radca prawny
paulina.siemiatkowska@olesinski.com

Dominika Koss-Grajdura
Associate | Dział prawny
dominika.koss-grajdura@olesinski.com

 

 

 

[1] źródło: wypowiedź wiceprezesa PFR, Bartosza Marczuka dla prawo.pl.

[2] W rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.)