Newsletter prawno podatkowy marzec

Zatrudnianie cudzoziemców – kolejne zmiany

Zmieniły się przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Kluczowe modyfikacje dotyczą m. in. wprowadzenia elektronicznej
ewidencji oświadczeń, wprowadzenia nowego typu zezwolenia – zezwolenia na pracę sezonową oraz określenia nowych podstaw
odmowy wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę. Nowe zasady zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Ewidencja oświadczeń

Zmianie uległa procedura legalizacji pracy na podstawie oświadczeń składanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Z możliwości tej podobnie jak dotychczas mogą
skorzystać jedynie niektórzy cudzoziemcy (obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). Wprowadzone zmiany mają na celu przyspieszenie i
usprawnienie prowadzonych postępowań. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi na okres
nieprzekraczający 6 miesięcy, rejestrowane są w systemie elektronicznym. Dostęp do systemu posiadają wszystkie organy zaangażowane w procedurę legalizacji
pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Polski m.in.:

 • starosta (w celu weryfikacji dotychczasowego okresu wykonywania pracy),
 • konsul (w postępowaniu wizowym),
 • wojewoda (w postępowaniach dotyczących wydania zezwoleń na pracę, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwolenia na pobyt czasowy rezydenta
  długoterminowego UE),
 • oraz Szef Urzędu ds. Cudzoziemców (w zakresie prowadzonych przez niego postepowań).

Dostęp do systemu będą miały również organy kontrolne m. in.: Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy, co dodatkowo wzmacnia kontrolę państwa nad
udzielanymi zezwoleniami.

Praca sezonowa

Nowelizacja wprowadziła również nowy rodzaj zezwolenia – zezwolenie na pracę sezonową. Cudzoziemcy będą mogli wykonywać ją na terenie RP maksymalnie
przez okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie wydawane jest jednak na określone rodzaje działalności (według PKD), uregulowane w
rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (głównie działalność związaną z uprawą ziemi, chowem zwierząt, zbiorami oraz usługami
gastronomicznymi). Cudzoziemcy chcący podjąć takie zatrudnienie mogą również starać się o specjalną wizę. Ponadto pracownicy sezonowi niebędący
obywatelami państw strefy EOG mogą również ubiegać się o wydanie pozwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

Nowe podstawy odmowy wydania zezwolenia

Rozbudowaniu uległy także przepisy regulujące podstawy odmowy wydania zezwolenia na pracę. Obecnie wojewoda może odmówić jego wydania nie tylko w
sytuacji faktycznego naruszenia przepisów (braku spełnienia określonych wymagań), ale również w przypadku gdy podejrzewa, że wniosek o wydanie zezwolenia
na pracę złożony został dla pozoru lub zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy. Nową podstawą odmowy
wydania zezwolenia na pracę jest także przekroczenie obowiązującego limitu zezwoleń, określanego przez ministra właściwego ds. pracy. Do dnia dzisiejszego
limity takie nie zostały jednak wprowadzone.

Co z tego wynika

Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Funkcjonujące od początku stycznia przepisy zmierzają do przyspieszenia, trwających niejednokrotnie wiele
miesięcy, procedur legalizacji pobytu i pracy przez cudzoziemców, poprzez elektroniczną wymianę informacji między organami oraz wprowadzenie nowych
typów pozwoleń. Ograniczają równocześnie możliwość wielokrotnego rejestrowania oświadczenia w różnych urzędach pracy oraz wprowadzają mechanizmy
kontroli nad ilością wydawanych zezwoleń.

Nowe zasady przedawnienia roszczeń?

W Sejmie trwają obecnie prace nad nowelizacją Kodeksu cywilnego (KC) w zakresie zasad przedawnienia roszczeń.

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości w uzasadnieniu do przygotowanego projektu ustawy, obecne regulacje nie realizują w dostatecznym stopniu swoich celów – tj.
zapewnienia stabilności i pewności stosunków prawnych. Ponadto nie dają właściwej ochrony konsumentom, jako słabszej stronie stosunków B2C.

Do głównych propozycji zmian należą:

– Skrócenie ogólnego terminu przedawnienia

Obowiązujący obecnie, ogólny 10-letni termin przedawnienia roszczeń miałby zostać skrócony do 6 lat. Bez zmian pozostałby natomiast ogólny 3-letni termin
przedawnienia w obrocie profesjonalnym oraz w odniesieniu do świadczeń okresowych.

– Zmiana zasad obliczania terminu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń miałoby następować w ostatnim dniu roku kalendarzowego, w którym upłynął jego termin. Nie dotyczyłoby to sytuacji, gdy przepisy szczególne
przewidują termin przedawnienia krótszy niż 2 lata.

– Uwzględnianie przedawnienia „z urzędu” w stosunku do konsumentów

Projekt ustawy przewiduje szczególną regulację w odniesieniu do konsumentów – dochodzenie przeciwko nim roszczeń przedawnionych ma być niemożliwe. Oznaczałoby
to, że w sprawach wynikających ze stosunków B2C, gdzie konsument będzie stroną pozwaną, sąd będzie musiał z urzędu rozważyć kwesę
przedawnienia dochodzonych
roszczeń (a nie tak jak dotychczas – dopiero na zarzut dłużnika). Zasada ta mogłaby jednak doznawać ograniczenia, gdy wymagałyby tego względy słuszności – w
wyjątkowych sytuacjach sąd mógłby nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Szczególne przepisy wprowadzające

Według założeń projektu ustawy, nowe regulacje miałyby zasadniczo zastosowanie do nieprzedawnionych roszczeń powstałych przed dniem wejścia nowelizacji w życie.

Szczególnie chronieni są konsumenci:

– nowe przepisy nie miałyby zastosowania do nieprzedawnionych roszczeń przysługujących konsumentowi przeciwko przedsiębiorcy w dniu wejścia zmian w życie (tj.
przedawnienie wynosiłoby nadal 10 a nie 6 lat)

– z kolei roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie podniesiono zarzutu
przedawnienia, miałyby zawsze podlegać, z dniem wejścia w życie ustawy, skutkom nadanym nowelizacją – tj. przedawnienie miałoby być rozpatrywane z urzędu.
Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca, po wejściu w życie nowelizacji, złożyłby do Sądu pozew o zapłatę przedawnionej należności, a konsument w trakcie procesu nie
powołałby się na przedawnienie, Sąd przy rozpatrywaniu sprawy sam będzie musiał zweryfikować czy nie upłynął okres przedawnienia. W konsekwencji (o ile nie stwierdzi,
że miały miejsce szczególne okoliczności) uznać, że przedsiębiorca nie może dochodzić przedawnionej należności przed sądem.

Projekt ustawy po pierwszym czytaniu w Sejmie, głosami 389 posłów skierowano do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach

O postępach legislacyjnych w tej sprawie będziemy informować na bieżąco.

Lato ze zmianami w VAT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Co się zmieni?

Do najważniejszych zmian należy:

1. Nowa definicja pierwszego zasiedlenia

 • zgodnie z obecnie obowiązującą definicją, warunkiem pierwszego zasiedlenia jest dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT
 • w wyroku z 16 listopada 2017 r., C-308/16 w sprawie Kozuba Premium Selecon Sp. z o.o. TSUE uznał, że do pierwszego zasiedlenia może dojść również w wyniku
  użytkowania budynku na własne potrzeby,
 • po wejściu w życie nowych przepisów, pierwszy właściciel, który wykorzystywał budynek na własne potrzeby będzie mógł go sprzedać po dwóch latach bez VAT.

2. Brak zwrotu VAT w przypadku, gdy prowadziłoby to do nieuzasadnionego wzbogacenia

 • nowe przepisy będą dotyczyły przede wszystkim sytuacji, gdy podatnicy będą starali się o zwrot VAT (również przeniesienie nadwyżki podatku naliczonego na następne
  okresy rozliczeniowe), zapłaconego niesłusznie według wyższej stawki podatkowej, a następnie skorygowanego,
 • jeżeli ciężar niesłusznie nadpłaconego podatku został przerzucony na konsumenta, wówczas podatnik nie będzie uprawniony do zwrotu, w sytuacji, gdy organ
  podatkowy udowodni, że zwrot skutkowałby nieuzasadnionym wzbogaceniem podatnika.

3. Brak możliwości wystawiania faktur do paragonów bez NIP

 • zgodnie z nowymi przepisami, fakturę do paragonu wystawiać będzie można tylko w przypadku, gdy paragon dokumentujący transakcję będzie zawierać numer NIP
  nabywcy,
 • celem zmian jest powiązanie faktur z konkretnymi paragonami, tak aby wystawienia faktury nie mógł żądać podmiot dysponujący co prawda paragonem, ale niebędący
  nabywcą towarów bądź usług wskazanych na paragonie. Chodzi tu o przypadki wystawiania faktur dla przedsiębiorców nienabywających żadnych świadczeń, na
  podstawie paragonów nieodebranych przez rzeczywistych klientów. Przedsiębiorcy w oparciu o otrzymane faktury odliczają VAT (a także wykazują koszty podatkowe),
  pomimo, że nie nabyli towarów bądź usług określonych na fakturze,
 • w projekcie nowelizacji przewidziano również sankcję za wystawienie faktury do paragonu bez NIP. Sankcja wyniesie 100% kwoty podatku wykazanego na takiej
  fakturze.

4. Likwidacja zwolnienia podmiotowego z VAT dla podatników dokonujących sprzedaży na odległość sprzętu elektronicznego,
świadczących usługi ściągania długów – w tym faktoringu

 • zgodnie z nowelizacją, rozszerzony zostanie katalog podatników, którzy nie będą uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT (zwolnienie
  przewidziane dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł),
 • od 1 lipca 2018 r. ze zwolnienia nie będą mogli skorzystać m.in. podatnicy dokonujący sprzedaży na odległość (np. sprzedaż internetowa, telefoniczna) sprzętu
  elektronicznego, elektrycznego , RTV i AGD
 • zwolnienie nie będzie również dotyczyć podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

Etap legislacyjny

Nad projektem nowelizacji prowadzone są obecnie prace w rządzie (projekt został skierowany do opiniowania). W dalszej kolejności, musi trafić do Sejmu, Senatu i zostać
podpisany przez Prezydenta. Następnie ustawa jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw.

Przekroczenia pyłu – czy wyrok TSUE może dotknąć przedsiębiorców?

Pod koniec lutego media zagrzmiały hasłami typu: „wyrok”, „kara” „smog”, „PM10”, „przekroczenia”. Sam wyrok Trybunału nie nakłada na
Polskę kar, ani nie zmusza do podjęcia konkretnych działań. Stwierdza natomiast naruszenia prawa unijnego w zakresie przekroczeń
wartości dopuszczalnych drobnego pyłu (PM10) w niektórych obszarach Polski oraz brak prawidłowej transpozycji dyrektywy CAFE w
zakresie planów ochrony jakości powietrza.

Co to może oznaczać dla przedsiębiorców?

Rząd na fali „walki ze smogiem” zapowiada nowe narzędzia legislacyjne mające na celu minimalizację zagrożenia. Będą to m.in. nowa opłata
emisyjna dla benzyny i oleju silnikowego, uchwały antysmogowe, zwiększenie nakładów na walkę z tzw. niską emisją czy na rozwiązania
bezemisyjne.

Na uwagę jednak zasługuje fakt, że Polska w odniesieniu do przedsiębiorców, ma już opracowane mechanizmy walki z nadmierną emisją
zanieczyszczeń. Surowo egzekwowane, mogą wpłynąć na procesy inwestycyjne przedsiębiorców planujących rozwinąć lub rozpocząć nową
inwestycję na terenach, na których standardy jakości powietrza zostały przekroczone (np. nałożenie obowiązku przeprowadzenia
postępowania kompensacyjnego).

Nie jest tajemnicą, że do tej pory część organów patrzyła przez palce na te regulacje. Wyrok w zakresie pyłu może zmienić to podejście o 180
stopni.

Kolejne oceny jakości powietrza – dotyczące roku 2017 – zostaną ogłoszone do końca kwietnia 2018 r., osobno dla każdego województwa.
Będzie z nich wynikać, które obszary mogą być zagrożone utrudnieniami w inwestowaniu.

 

Autorzy Newslettera

Agata Ramus Agata Ramus OFFICE ADMINISTRATION TEAM LEADER
 • E: agata.ramus@olesinski.com
Więcej

Zapisz się do newslettera O&W!

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl