Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne stanowi szansę dla przedsiębiorców zmagających się z problemami finansowymi, którzy chwilowo bądź trwale utracili możliwość niezakłóconego prowadzenia działalności gospodarczej. Przy wykorzystaniu odpowiednich procedur oraz pod nadzorem ze strony sądu interesy wierzycieli są należycie chronione, a dłużnik może zrestrukturyzować swój biznes i prowadzić go dalej lub zakończyć jedną formę działalności i dalej funkcjonować na rynku stawiając czoła nowym wyzwaniom.

 

W materiale wideo Mariusz Purgał, manager w O&W krótko wprowadzi Państwa w to zagadnienie i przedstawi naszą ofertę w ramach prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

 

Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc w ramach:

restrukturyzacji kapitałowej poszczególnych podmiotów oraz całych grup kapitałowych

w ramach przekształceń, połączeń czy podziałów spółek, indywidualnych przedsiębiorców dbając w szczególności o optymalizację podatkową oraz ograniczenie odpowiedzialności wspólników czy członków zarządów

interim managementu

zarządzanie spółką przez wykwalifikowanego i doświadczonego managera w celu osiągnięcia rezultatów biznesowych oraz podniesienie wartości organizacji

 

strategii egzekucji wierzytelności

analiza i wybór odpowiednich instrumentów zabezpieczających interesy wierzycieli i maksymalizujących egzekucję należności

 

restrukturyzacji zadłużenia

negocjowanie i zawieranie układów z wierzycielami poprzez zawieranie ugód pozasądowych z wierzycielami prywatnymi, jak i za pośrednictwem układów ratalnych z ZUS, US i innymi wierzycielami publicznoprawnymi

 

pomocy publicznej, testu prywatnego wierzyciela

wsparcie w procesie pozyskania pomocy publicznej na realizację procesu restrukturyzacji oraz opracowywanie testów prywatnego wierzyciela

reprezentacji w toku postępowania

pełna reprezentacja w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych: zarówno wierzycieli jak i dłużników

postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

analiza potrzeb klienta i rekomendacja odpowiednich działań, przygotowanie stosownych wniosków, kompleksowa pomoc prawną przed i po rozpoznaniu złożonych wniosków oraz w bieżącej działalności

 

kampanii kryzysowych/ PR

opracowanie, wdrożenie i wsparcie w zakresie komunikacji kryzysowej z wierzycielami oraz otoczeniem biznesowym przedsiębiorcy z problemami finansowymi

kompleksowej obsługi prawnej na rzecz doradców restrukturyzacyjnych

w szczególności pełne wsparcie i doradztwo w skomplikowanych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz w bieżącym prowadzeniu przedsiębiorstw

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego swoje usługi kierujemy do:

przedsiębiorców zainteresowanych restrukturyzacją lub ogłoszeniem upadłości 

wierzycieli, którzy dążą do maksymalnie skutecznej egzekucji swoich wierzytelności

doradców restrukturyzacyjnych szukających kompleksowej obsługi prawnej w toku prowadzonych przez siebie postępowań

inwestorów, którzy przy wykorzystaniu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego chcą zrealizować swoje cele biznesowe np. w ramach  pre-pack

Postępowanie restrukturyzacyjne

Przedsiębiorca może wnosić o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w chwili kiedy jest zagrożony niewypłacalnością bądź jest już niewypłacalny.

 

Prawo restrukturyzacyjne pozwala uzgodnić z większością swoich wierzycieli warunki układu w zakresie spłaty zobowiązań zadłużonego przedsiębiorstwa (przeważnie redukcja należności głównej + rozłożenie spłaty na raty). Jeśli jednak okaże się, że sytuacja jest na tyle poważna, że konieczne jest podjęcie bardziej radykalnych kroków, wtedy w najdalej idącym postępowaniu restrukturyzacyjnym – tj. postępowaniu sanacyjnym – cel może być realizowany również przez podjęcie działań sanacyjnych.

Prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe przewiduje instrumenty zmierzające do dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami i konsumentami. Upadłość może być ogłoszona jedynie wobec dłużników niewypłacalnych, zgodnie z definicjami w ustawie, i wyłącznie na wniosek podmiotów uprawnionych.

 

Postępowanie upadłościowe w dużym uproszczeniu sprowadza się do sporządzenia przez syndyka listy wierzytelności, likwidacji całego majątku upadłego oraz zaspokojenia wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu.

Lider specjalizacji

W tej szczególnej dziedzinie, od której nierzadko zależy istnienie przedsiębiorstwa, bardzo istotne jest doświadczenie doradców prawnych nie tylko w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ale także w ogólnym wsparciu prawnym przedsiębiorców.

 

Manager adw. Mariusz Purgał przewodzi zespołowi ekspertów, którzy od lat prowadzą praktykę prawa handlowego współpracując z przedsiębiorcami z różnych branż. Sam posiada 7-letnie doświadczenie, które pomoże Państwu z sukcesem przejść przez postępowanie upadłościowe czy restrukturyzacyjne.

Mariusz_Purgał

Mariusz Purgał

 

MANAGER / ADWOKAT

mariusz.purgal@olesinski.com

Doświadczenie naszego zespołu w liczbach:

mln złotych zobowiązań objętych postępowaniami

mln złotych egzekwowanych wierzytelności

wierzycieli objętych postępowaniami

postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych